MATRÍCULACIÓ DE L’ALUMNAT ADMÈS. CURS 2019-2020

Els alumnes admesos en el període de preinscripció han de formalitzar la matrícula del 20 al 26 de juny a la secretaria del centre.

Si els alumnes no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada.

HORARI  DE SECRETARIA
  • De dilluns a divendres de 9:15 a 11h  i  de 15 a 16h.
  • Del 10 al 28 de juny, en jornada continuada, de dilluns a divendres de 9:15 a 11h.

A més de la documentació aportada amb la sol·licitud de preinscripció, per matricular-se cal presentar:

  • Fotocòpia del carnet de vacunacions amb les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s’ha de presentar certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant amb les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si l’alumne no ha estat vacunat per indicació mèdica o per d’altres circumstàncies, cal presentar certificat mèdic oficial justificatiu.
  • Original i fotocòpia del DNI renovat amb la nova adreça, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne, si en disposa.
  • Documentació que acrediti el compliment dels requisits acadèmics.
  • 6 fotografies mida carnet, l’alumnat d’educació infantil.

En tots els casos que es demana original i còpia, l’original es retornarà un cop contrastat amb la còpia.