Definició Institucional

VISIÓ
Ser un centre que segueix un model d’educació que ajudi a la formació global de l’alumnat potenciant quatre processos bàsics: cognitiu, afectiu, metacognitiu i social.
 
MISSIÓ
Acompanyar els infants a esdevenir persones autònomes, crítiques i compromeses, que puguin participar de forma activa en la societat, i que siguin capaços d’afrontar i resoldre els reptes quotidians del s.XXI
 VALORS
Metodologies que prioritzen l’atenció a la diversitat i que ajuden a l’èxit educatiu de cada infant segons el seu ritme d’aprenentatge.
Centre acollidor que aprofita i gaudeix de la riquesa de tota la comunitat per créixer com a individualitats. És per això que el lema que ens identifica és « La Diversitat Forma Persones ».
Equip de mestres implicat, amb un plantejament d’escola activa i lligada als moviments de renovació pedagògica actual.
Bon clima al centre que afavoreix la confiança, la comunicació i el diàleg entre tots els membres de la comunitat educativa.
Garantia d’èxit escolar per al conjunt de l’alumnat en condicions d’igualtat mitjançant l’equitat educativa.
Share