Salut

SALUT I BENESTAR

La vida saludable influeix de manera directa en el benestar, l’equilibri personal i la qualitat de vida. Aconseguir-ho, depèn de l’estil de vida i dels hàbits diaris. Per aquesta raó, des de l’escola potenciem especialment l’alimentació equilibrada amb esmorzars i berenars saludables,  el Divendres Dia de la Fruita i la participació del program Fruita a les Escoles del Ministeri d’Agricultura, la vida activa amb la pràctica d’activitat física en la participació d’activitas esportives i amb patis que propicien l’exercici físic, les dents saludables amb el control dental per part d’especialistes, el benestar emocional amb el programa d’escola de Competències Personals i la prevenció amb el control del calendari de vacunacions per part del Servei de Salut tal i com s’explicarà posteriorment.

Aquí us deixem el Decàleg de Salut i Benestar editat per l’agència de Salut Pública de Catalunya

 

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS A L’ALUMNAT

  • Paracetamol:Seguint les recomanacions del Departament de Salut i la Societat Catalana de Pediatria, s’ha inclòs el paracetamol a la farmaciola dels centres educatius de Catalunya. Per administrar-lo cal tenir signada l‘Autorització per a l’administració de paracetamol i seguir les recomanacions d’ús elaborades per la Societat Catalana de Pediatria i pels departaments d’Educació i de Salut de la Generalitat de Catalunya.
  • Altres medicaments:Per poder administrar medicaments als alumnes, sempre que sigui imprescindible fer-ho en horari lectiu, cal que els pares, mares o tutors legals aportin un informe mèdic on consti el nom de l’alumne, el nom del medicament que ha de prendre i la pautad’administració. Així mateix, els pares, mares o tutors legals han d’aportar una autorització on es demani, al director o directora del centre educatiu, l’administració al fill o filla del medicament prescrit d’acord amb les pautes que constin en l’informe esmentat i se n’autoritzi l’administració als professionals del centre.

 

MALALTIES INFECCIOSES ( alerta també inclou els POLLS )

Per tal d’informar les famílies sobre l’assistència o no dels infants al centre educatiu quan pateixen una malaltia transmissible, el Departament de Salut, a través de la Subdirecció de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, ha publicat unes recomanacions amb uns criteris de no assistència al centre escolar de l’alumnat durant un període de temps a causa de malalties transmissibles

 

VACUNACIONS

El servei d’infermeria del Cap Nord és l’encarregat de l’administració i del control de les vacunes de l’alumnat de 6è regulades pel Decret 155/1993, d’1 de juny, d’actualització del Programa de salut escolar. A l’article 10 s’especifica quines són les vacunes que, en cada cas, s’han d’administrar. Una de les funcions del programa Infància amb salut i del Programa de salut escolar de Catalunya és dur a terme la vacunació dels infants i adolescents d’acord amb el Calendari vacunal vigent en cada moment. En el Calendari de vacunacions del Departament de Salut, hi ha actualitzades les vacunes que s’administren a cada edat.

 

AL.LÈRGIES

L’equip de mestres i el personal de menjador té molt en compte l’alumnat que presenta algun tipus d’ al·lèrgia. És imprescindible la presentació, per part de la família, de l’informe mèdic que especifiqui quins són els materials i/o aliments que contenen els al·lergògens a evitar. Per ampliar-ne la informació es pot consultar el document Al·lèrgies alimentàries i al làtex. Guia per a l’escola.

 

MANIPULACIÓ D’ALIMENTS

Si els alumnes, les famílies o els professionals elaboren aliments en un centre, com a activitat de la programació anual aprovada per tant pel Consell Escolar, han de tenir en compte les normes bàsiques d’higiene alimentària que estableix l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària en el document Quatre normes per preparar aliments segurs. En tot cas, cal evitar les elaboracions amb ou cru o amb nata.

 

 

Share