Normes de Funcionament i Organització de Centre

En la vida de tota comunitat  apareixen, ja sigui de forma implícita o explícita, uns objectius i unes regles de joc, així com el rol que han de desenvolupar els seus membres. La nostra comunitat, no s’escapa d’aquests requeriments, el nombre de col·lectius i persones implicades necessita tenir estipulades quines són les regles, els drets, els deures i l’organització necessària per un bon funcionament.

Correspon al centre educatiu determinar l’estructura organitzativa pròpia d’acord amb els objectius i criteris del projecte educatiu de centre. Entenent que l’organització no és una finalitat en si mateixa, sinó un instrument per desenvolupar i fer possible el projecte educatiu i,en últim terme, assolir l’èxit educatiu

Les normes d’organització i funcionament (NOFC) estan elaborades d’acord amb el que estableixen el Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius.

Share