Projecte Educatiu de Centre

 

PER QUÈ TRIAR L’ESCOLA FONT DE L’ALBA?

Perquè volem ser una escola que…

 • Participi en la formació de persones que puguin adquirir les competències bàsiques necessàries per a fer front als reptes de la vida quotidiana d’acord amb la seva edat.
 • Fomenti els aprenentatges reflexius, significatius i funcionals a la pràctica a l’aula per tal d’aplicar-los a la vida quotidiana.
 • Desperti en els infants el gust per aprendre, experimentar, construir i esdevenir l’epicentre de la seva educació.
 • Entengui l’error com una oportunitat de superació i aprenentatge.
 • Atengui a l’alumnat de forma
 • Proporcioni a l’alumnat eines de gestió d’emocions i sentiments i faciliti estratègies de resolució positiva de conflictes per incorporar-se a una societat democràtica.
 • Afavoreixi que les Noves Tecnologies estiguin integrades al desenvolupament de les diferents àrees, adaptant-nos a l’evolució que marca la innovació.
 • Entengui el fet intercultural com un element d’absolut respecte vers les diferents cultures.
 • Possibiliti al nostre alumnat l’oportunitat d’aprendre a través, sobre i a favor del medi natural, social i cultural.
 • Col·labori en la formació d’ estudiants d’universitats o d’ instituts com a escola de pràctiques aportant la nostra experiència .
 • Mantingui un bon ambient de relació i treball entre tota la comunitat educativa.

 

Perquè per aconseguir-ho el nostre model educatiu es fonamenta en els quatre pilars necessaris per l’educació del segle XXI…

Aprendre a conèixer:  Exercitant l’atenció, la memòria i el pensament crític i lliure. Una educació entesa com a inquietud per aprendre i com a eina de superació personal i d’emprenedoria.

Aprendre a fer:  Enfortint la capacitat de comunicar, de treballar amb els altres, del sentit democràtic, de dirigir i de resoldre conflictes.

Aprendre a conviure: Fomentant la descoberta progressiva de l’altre, el respecte , la tolerància, la igualtat de gènere i la coeducació, el pluralisme i el valor de la diversitat, i el compromís en projectes comuns al llarg de la vida.

Aprendre a ser: Desenvolupant la intel·ligència, la sensibilitat, la solidaritat, el sentit estètic i la responsabilitat personal, oferint al centre llibertat de pensament, de criteri, de sentiment i d’imaginació .

Partim de la base que l’alumnat és el centre de la nostra activitat, i que aquesta s’ha d’orientar segons les seves necessitats, portant a terme un ensenyament coordinat, entenent l’escola com un tot indivisible, i plantejant la tasca escolar des d’una perspectiva de futur.

ASPECTES EDUCATIUS SINGULARS

 

 • La prioritat del segon cicle de l’educació infantil: Aquesta etapa té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida, tota la nostra pràctica educativa està enfocada per facilitar aquest aprenentatge: relació directa diària família-mestra, treball contínuo de l’autonomia i l’autoimatge, situacions d’aprenentatge experimentals, sessions setmanals per Espais, anglès, psicomotricitat, Buf, música, racons, joc simbòlic, utilitzacio de recursos digitals com tabletes, robòtica, ordinadors,…

 

 • La incorporació de les noves tecnologies:  Des de P3 fins a 6è totes les aules disposen de PD, tenim  més de 100 ordinadors i tauletes distribuïts  pel treball a les aules, hem incorporat la robòtica a les nostres programacions, cada dia més es potencia l‘estudi de gravació amb la realització per part de l’alumnat de 6è del programa FonTV i hem començat el treball amb la plataforma Google Apps de treball virtual online amb alumnat de Cicle Mitjà i Cicle Superior.

 

 • Som escola inclusiva: Oferim a tots els nens i nenes, sense distinció pel que fa a la capacitat, la raça o qualsevol altra diferència, l’oportunitat de ser membres de les aules regulars i d’aprendre dels seus companys ,i amb ells, a l‘aula.

 

 • L’atenció a la diversitat: Les àrees instrumentals de Català i Matemàtiques es treballen en tallers de tres grups ( en alguns nivells fins i tot en quatre ). La quantitat de mestres possibilita els desdoblaments de grups o dos mestres a l’aula en altres àrees o activitats com l’anglès, la resolució de problemes, el laboratori, l’hort,…

 

 • L‘educació socioemocional: És necessari educar els nens i els joves a ser conscients que les emocions i sentiments intervenen en les relacions personals i socials. L’escola disposa d’instruments per ajudar als infants a gestionar aquests aspectes tan importants a la vida, a través dels programes de Competències Personals i l’Escolta’m

 

 • L’anglès com a primera llengüa estrangera: L’anglès s’incorpora a les aules ja des de P3 i al llarg de l’escolaritat es potencia amb més hores, més desdoblaments orals i realitzant la plàstica en aquesta llengua ( Arts & Crafts )

 

 • El Pla d’Impúls de la Lectura: Un dels principals objectius curriculars del centre és ajudar als nostres alumnes a ser lectors i lectores competents en les dues llengües oficials. Per aconseguir-ho cuidem molt les estones de lectura, desenvolupem un projecte d’Apadrinament Lector per part de l’alumnat, potenciem la utilització de la Biblioteca del centre i participem en el Certàmen de Lectura en Veu Alta d’àmbit territorial.

 

 • L’educació musical: Sabem que la música educa la sensibilitat, promou l’autosuperació i ajuda l’alumne a esforçar-se per avançar i millorar el seu nivell d’aprenentatge. Hem fet una gran aposta per aquest àmbit i hem inclòs a les nostres programacions la introducció de diferents instruments com la flauta i el Ukelele;  a més fa uns anys que participem en els pojectes de música que ens ofereix el Conservatori de Terrassa.

 

 • L’aprenentatge a partir de l’observació i l’experimentació: S’aprén fent, que és el que ens facilita l’Aula de Ciències dotada de 4 ordinadors multimèdia, impressora, pantalla de 42“, 2 lupes binoculars amb  càmeres de fotografiar,  6 consoles de captació de dades, instruments de mesura, material d’experimentacióamb, l’ hort del centre on cada cicle té la seva parcel.la i la participació en el programa Recerkids entre d’altres pràctiques educatives utilitzades dia a dia a les aules.

 

 • El dret a l’equitat: Els infants tenen dret a tenir les mateixes oportunitats independentment de les seves situacions familiars. L’escola vetlla perquè així sigui i oferta al conjunt dels seus alumnes i famílies el màxim possible d’activitats i sortides subvencionades per diferents organismes tals com el  Pla Catala d’Esport a l’Escola amb una àmplia oferta d’activitats esportives a la ciutat i extraescolars com la de Multiesport, el  Pla d’Entorn  que ens permet participar en les activitats extraescolars de LECXIT (de la fundació Jaume Bofill, és un programa de parelles lectores amb alumnat voluntari de l’institut Montserrat Roig ) i  el CROMA (a través de la Fundació Autònoma Solidària, són tallers d’Estudi Assistit amb estudiants voluntaris de la UAB ) i el Patronat Municipal d’Escoles de Terrassa de l’Ajuntament que disposa d’un gran ventall d’activitats i sortides curriculars . Així mateix les famílies es poden adherir al programa de Socialització de llibres de text i material didàctic que permet fer ús d’aquests materials a canvi d’una quota simbòlica.

 

 • L’educació per la Salut: L’educació per a la salut és un procés ampli dirigita a afavorir l’adquisició i el desenvolupament de les habilitats conductuals, emocionals i socials, necessàries per mantenir un estil de vida saludable. Fomentem aquests hàbits saludables a través d’activitats a l’aula, projectes, recerques, el manteniment de l’hort, el dia de la Fruita, tallers de Salut i xerrades d’experts.

 

 • Al servei de la comunitat: Som escola de pràctiques de l’alumnat d’Integració Social de l’IES Montserrat Roig.

Accès al document, darrera actualització aprovada

pel Consell Escolar a la sessió nº 13/19 de 27/06/2019

Share