Projecte educatiu

Accès al document aprovat pel consell escolar el 30/10/2018

A banda dels principis rectors que regulen l’escola pública i altres normatius, l’escola Font de l’Alba es defineix de la següent manera:

Qui som

 Ens definim com una escola inclusiva que vol formar persones, respectant  la diversitat i els diferents ritmes d’aprenentatge.

Eduquem per ensenyar a conviure en un clima de respecte, llibertat i tolerància, obert a la participació de les famílies.

Compartim amb les famílies la responsabilitat de la formació integral dels seus/ves fills/es.

Oferim un servei educatiu innovador que permet als nostres alumnes enfrontar-se als canvis socials i tecnològics amb esforç i motivació.

Fomentem els aprenentatges reflexius, significatius i funcionals a les diverses activitats  per tal d’aplicar-los a la seva vida quotidiana.

Què volem ser

Volem ser una escola que:

 • Entengui el fet intercultural com un element de respecte vers les diferents cultures.
 • Participi en la formació de persones que puguin adquirir les competències bàsiques necessàries per a fer front als reptes de la vida quotidiana d’acord amb la seva edat.
 • Possibiliti als nostres alumnes l’oportunitat d’aprendre a través, sobre i a favor del medi natural, social i cultural.
 • Proporcioni a l’alumnat eines de gestió positiva d’emocions i sentiments i faciliti estratègies de resolució positiva de conflictes per incorporar-se a una societat democràtica.
 • Afavoreixi que les Tecnologies de la Informació estiguin integrades al desenvolupament de les diferents àrees.

De quina manera

El nostre centre segueix un model d’educació que contempla la formació integral de l’alumnat: coneixements, habilitats, sentiments i valors.

És per això que la nostra pràctica educativa es fonamenta en:

 •  El Respecte i la Tolerància.
 • La Igualtat de Gènere i la Coeducació.
 • El Pluralisme i el valor de la Diversitat.
 • La Solidaritat
 • La Democràcia.
 • El valor del Medi Ambient.
 • L’Educació entesa com a inquietud per aprendre i com a eina de superació personal.

L’escola pública Font de l’Alba, d’acord amb l’opció feta en el seu dia, manifesta la utilització del català com a llengua vehicular entre tots els membres de la seva comunitat educativa i com a primera llengua d’aprenentatge, reforçant el procés mitjançant la immersió lingüística.

Entenem l’educació com un procés integral lligat a totes les manifestacions culturals diverses que envolten als nois i noies

Partim de la base que l’alumnat és el centre de la nostra activitat, i que aquesta s’ha d’orientar segons les seves necessitats, portant a terme un ensenyament coordinat, entenent l’escola com un tot indivisible, i plantejant la tasca escolar des d’una perspectiva de futur.

L’escola entén l’educació com un fet global que es nodreix de l’entorn.

Prioritats i objectius educatius

 1. Potenciar i afavorir l’aprenentatge significatiu.
 2. Potenciar les noves tecnologies.
 3. Implementar metodologies actives.
 4. Potenciar el coneixement i respecte de l’entorn més proper.
 5. Donar el seguiment curricular a cada alumne en funció de les seves necessitats.
 6. Treballar d’acord amb uns hàbits i normes que portin l’alumne cap a l’autonomia personal.
 7. Afavorir l’ús d’estratègies que permetin a l’alumne assolir el grau de seguretat afectiva i emocional que correspon al seu nivell maduratiu.
 8. Fomentar en l’alumne una actitud curiosa, crítica i investigadora.
 9. Potenciar la utilització de diferents llenguatges de comunicació: oral, escrit, corporal, musical, visual, artístic, matemàtic… per expressar-se de forma lliure i amb respecte.

La convivència a l’escola

El Programa de Convivència del Centre té com a finalitat la millora qualitativa de les relacions de la comunitat educativa.

No es pot ignorar l’existència de conflictes enmig de la convivència.

L’escola Font de l’Alba creu en la substitució de la reacció per l’acció planificada, mantenint actituds proactives (accions abans del conflicte) en comptes de reactives (accions que es prenen després de l’escalada dels conflictes).

Per això ens dotem de mecanismes de prevenció i d’instruments per crear un ambient favorable que serveixin per disminuir l’aparició dels conflictes i que els que apareixen no atansin nivells greus de confrontació.

La intervenció educativa s’adreçarà a sistematitzar tècniques de resolució de conflictes, tot aplicant mètodes de disciplina inductiva, partint sempre d’una comunicació assertiva en totes les interaccions.

 

Share