Pla reobertura del centre. Juny 2020

Introducció

Marc Legal

En data 20 de maig el Departament d’Educació va comunicar el Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021 

Amb posterioritat es va emetre la Instrucció 5/2020, de 24 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres de treball, teletreball i altres mesures organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2 

La Instrucció 2/2020, de 28 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres educatius d’aplicació al personal docent al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

I per últim la Instrucció per a l’organització de l’obertura dels centres educatius

Consideracions del centre

Les instruccions referenciades indiquen que la reobertura dels centres educatius s’ha d’acompanyar  d’un pla específic que contempli les actuacions pedagògiques a assolir, que en detalli la regulació del funcionament i que garanteixi les recomanacions sanitàries. Tants requeriments faran necessàries la flexibilitat i l’adaptació a les particularitats de cada centre.

Des del punt de vista pedagògic el “Pla d’obertura de centres educatius en fase 2”  indica que el centre efectuarà propostes per a l’acció educativa amb un triple objectiu:

 • Suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa (en el cas del nostre centre: 4t ESO, 2n Batxillerat i 2n de CF).
 • Acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat que ho necessiti.
 • Planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada centre, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn.

Entenem que les instruccions són prou genèriques per poder donar resposta a tots els centres de Catalunya, independentment de quina sigui la seva localització i per extensió la data que s’incorporen a la fase 2 de desescalada però no podem perdre de vista que la ciutat de Barcelona passarà a la fase 2 a partir del 8 de juny (a només dues setmanes de la finalització del curs escolar, segons el calendari escolar del curs 2019-2020 en vigència).

Tenint molt present la data d’obertura del centre, hem de tenir en consideració que:

 • L’alumnat de 2n de Batxillerat i de 2n de CF ja ha finalitzat la convocatòria ordinària (seguint els seus propis calendaris específics)
 • L’alumnat de 4t d’ESO ja ha estat orientat amb anterioritat cap a altres estudis (Batxillerat, PFI, CFGM…) i en els casos que corresponen ja ha hagut de realitzar les preinscripcions corresponents 
 • Les Instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació en el tercer trimestre del Departament d’Educació, anteriors a les referenciades en aquest document, indiquen que les activitats d’ensenyament-aprenentatge d’aquest període i fins al final de curs, tenien com a finalitat la millora dels resultats obtinguts fins el mes de març i que aquestes es duen a terme de manera no presencial.
 • La planificació d’escenaris pel proper curs escolar no serà objecte d’aquest pla d’obertura  sinó que serà desenvolupat amb posterioritat en un altre pla específic.

Objectius del pla d’obertura

Els objectius específics que ens hem marcat, per aquest pla, són:

 1. Determinar les actuacions prèvies a l’obertura del centre per tal de complir amb les normatives i recomanacions vigents  
 2. Definir els àmbits afectats i objecte de tractament
 3. Definir les actuacions a dur a terme, a partir de la data d’obertura, amb els seus condicionants per tal de clarificar els serveis que ofereix el centre 
 4. Descriure el conjunt de serveis que el centre oferirà de manera presencial i de manera telemàtica 

Factors que condicionen l’obertura

Personal de centre. Professorat i PAS

La incorporació presencial del personal al centre ve marcada per tres factors:

 • Les indicacions de la Instrucció 2/2020, de 28 de maig i com a conseqüència: no podrà incorporar-se al centre cap persona que es trobi en situació vulnerable, segons els grups definits pel Departament de Salut.
 • La possibilitat d’acollir-se al permís de conciliació i desenvolupar les seves tasques de manera no presencial, en els casos que la seva situació personal ho requereixi.
 • La continuïtat formativa de l’alumnat, fins al final de curs, en la modalitat no presencial ha de compatibilitzar-se amb l’assistència al centre (en els casos necessaris).

En el cas del nostre centre, en la data de redacció d’aquest pla, es veuen afectades:

 • 2 persones de consergeria. Només un conserge pot assistir al centre per desenvolupar les tasques de manera presencial.
 • 1 persona d’oficines. Només un administratiu pot assistir al centre per desenvolupar les tasques de manera presencial.
 • 25% del professorat de les etapes d’ESO i Batxillerat.
 • 10% del professorat de CF.

No es faran reunions presencials de cap mena (equips docents, juntes d’avaluació, claustres…) al centre. Aquestes continuaran essent telemàtiques, possiblement en horaris diferents a les planificades fins ara, donat que s’han de coordinar les jornades presencials i les telemàtiques.

El professorat només haurà d’assistir al centre en els períodes de temps que hagi de desenvolupar actuacions amb l’alumnat, a petició dels membres de l’equip directiu i/o per altres raons comunicades amb anterioritat a l’equip. 

Per poder realitzar una possible traçabilitat posterior, per possibles casos de contagis, el professorat que assisteix al centre de manera esporàdica haurà d’omplir un full resum indicant:

 • Tots els espais en els que ha estat i les hores d’entrada i sortida de l’espai
 • Alumnes a qui ha atès
 • Altres persones del centre amb qui ha contactat 

En l’assistència presencial el professorat haurà de portar els seus propis materials (ordinador, bolígrafs…) i el seu EPI personal (obligatori per circular pel carrer). 

Espais i mobiliari

L’organització d’aquests dies ve marcada per les indicacions i orientacions que donen els responsables de Salut.

L’alumnat sempre han de ser els mateixos i en el mateix espai, i sempre que sigui possible també el docent. En tot cas, si algú s’ha de moure, és el docent.

La distribució dels espais que es faran servir vindrà determinada  pels principis següents:

 1. La mesura bàsica de referència és 4 m2 per alumne. (*)
 2. En el cas d’espais que permetin l’ocupació per més d’un grup d’alumnes, aquests hauran d’estar clarament separats entre si.
 3. Si  la  superfície  dels  espais  no  permeten  acollir  la  ràtio  establerta respectant els 4 m2 per alumne, caldrà adequar la seva ocupació.

(*) Respecte a l’espai de referència prendrem com a mesura  8 m2  pel professorat.

S’analitzaran tots els espais del centre per determinar la seva ocupació màxima.

Les instruccions sobre la neteja dels espais i del mobiliari que es faran servir al centre s’indiquen en l’apartat de normes i protocols.  

Alumnat

En funció de les activitats previstes en les diferents fases hem de recordar que l’assistència al centre és voluntària per a l’alumnat. 

L’alumnat que vulgui venir al centre ha de contestar unes preguntes per determinar les seves necessitats. Aquesta enquesta és realitzarà via formulari de Gsuite associat al compte de correu de l’alumnat i servirà per planificar les actuacions. Estarà disponible a la següent adreça: https://forms.gle/KDqGeCjmeAUqyhRB7

En els casos excepcionals d’alumnes i/o famílies que no puguin omplir-la, es podrà comunicar per telèfon al número 634 289 921  (Horari: de 09:30 h. fins a les 13:00 h. de dilluns a divendres).

L’alumnat que manifesti la seva necessitat d’assistir al centre ha de portar la seva declaració responsable signada per poder accedir a l’edifici, els seus propis materials i EPI (equips de protecció individuals). Veure apartat de Normes i protocols.

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius 

Normes i protocols

Sobre ventilació, neteja i desinfecció d’espais:

Es seguiran les indicacions de l’Annex de la Instrucció per a l’organització de l’obertura dels centres educatius Punt 2 VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS (a partir de la pàgina 15)

Sobre mesures de protecció i prevenció:

Es seguiran les indicacions de l’Annex de la Instrucció per a l’organització de l’obertura dels centres educatius Punt 1 1. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ (pàgines 13-15)

Sobre la mobilitat dins del centre:

Entrades i sortides

En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides del centre s’han de fer en diferents horaris i de forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat i aprofitant els possibles diferents accessos a la instal·lació.

L’alumnat ha d’arribar a l’hora citada i no pot quedar-se als voltants del centre.

Circulació pels passadissos

Els docents hauran de vetllar perquè l’alumnat no coincideixi als passadissos i als lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física. Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà seguir els circuits establerts. Cal circular en tot moment per la part indicada dels passadissos i escales.

 

Fases i actuacions

Període de preobertura. Abans del 8 de juny

En aquesta fase es duran a terme les següents actuacions:

 • Neteja exhaustiva i desinfecció de tots els espais del centre
 • Senyalització de les instal·lacions del centre
 • Desenvolupament de l’enquesta a l’alumnat
 • Anàlisi de capacitat i disponibilitat d’espais de centre
 • Elaboració del pla d’obertura

 

Període del 8 de juny fins el 19 de juny

El centre romandrà obert des de les 9:30h fins les 13:30h

Atenció a l’alumnat

En aquest període no es desenvoluparan classes estàndards, no hi hauran activitats d’ensenyament ni exàmens presencials. Aquest conjunt d’activitats continuen essent telemàtiques.

L’alumnat abans d’entrar al centre ha de portar la seva declaració responsable signada. Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius 

Les activitats que hem previst desenvolupar amb l’alumnat són:

 • Tutoria individualitzada
 • Suport en la preparació a les PAU (alumnat 2n Batxillerat)
 • Orientació-Atenció psicopedagògica individualitzada

Les atencions individualitzades (per tutoria, orientació i/o atenció psicopedagògica) es desenvoluparan exclusivament amb cita concertada entre l’alumnat i el professorat que doni el suport. Aquesta cita concertada estarà planificada per l’equip directiu que indicarà l’espai a fer servir, el dia, l’hora i la durada prevista per tal de garantir la traçabilitat indicada.

Les informacions de la cita concertada s’enviaran per correu electrònic (als comptes de l’alumne i del seu primer responsable, en els casos de l’alumnat menor d’edat).

Prèviament a la cita, la família ha hagut de fer la demanda omplint el formulari habilitat a tal efecte.

En els casos que el professorat, les tutores i/o altre personal del centre consideri que ha de mantenir una entrevista presencial amb algun/na alumne/a (tenint en compte la seva situació) serà el o ella qui informi a l’equip directiu per tal de planificar-la. 

En els casos de suport en la preparació a les PAU s’organitzaran de la següent manera:

 • No totes les matèries són susceptibles de tenir suport presencial per la situació d’una part del professorat. En aquest casos continuarà essent telemàtic.
 • L’alumnat decidirà sobre quines matèries necessita suport abans de venir al centre. Se li  donarà accés a un formulari per a que pugui indicar-les.
 • S’enviarà per correu electrònic a l’alumnat interessat l’horari de suport presencial de cada matèria.
 • Està previst que la durada de cada franja de suport sigui de 1,5 hores diàries com a màxim (en funció de l’alumnat) per tal de minimitzar la mobilitat de l’alumnat i del professorat.

Tràmits administratius

L’horari dels tràmits administratius es marquen entre les 9:30h fins 11:00h i de 11:30h fins 13:30h

Per realitzar els tràmits és imprescindible demanar cita previa trucant al 933073402

Manteniment d’infraestructures de centre

Es realitzaran les tasques de manteniment que siguin necessàries

 

Període del 22 de juny fins al 30 de juny

 

El centre romandrà obert des de les 9:30h fins les 13:30h

Atenció a l’alumnat: Recollida de materials

Tots aquells alumnes que en el formulari hagin indicat la necessitat de venir al centre a recollir material, se’ls comunicarà al seu mail a partir del 22 de juny el dia i l’hora que podran accedir al centre.

Tràmits administratius

L’horari dels tràmits administratius es marquen entre les 9:30h fins 11:00h i de 11:30h fins 13:30h

Per realitzar els tràmits és imprescindible demanar cita previa trucant al telèfon 933073402.

Pel lliurament de les matrícules internes (alumnat del centre) s’establirà un calendari que serà comunicat a les famílies.

Manteniment d’infraestructures de centre

Es realitzaran les tasques de manteniment que siguin necessàries seguint tots els protocols normatius.

Actuacions especials. 

Proves d’accés

L’organització de les proves tindrà el seu propi document amb el  seu desenvolupament. 

Final nacional online de la First Lego League

L’organització de la final tindrà el seu propi document amb el seu desenvolupament. 

Validació i difusió del pla

Aquest pla es comunicarà a la Inspecció educativa per la seva validació i posada en funcionament i, una vegada validat, mitjançant correu electrònic al Consell Escolar del centre.

Per a la seva difusió es faran servir els següents canals de comunicació:

 • Notícia Web específica sobre l’obertura del centre que l’inclogui
 • Xarxa social Twitter
 • Xarxa social Telegram
 • Plataformes de comunicació amb les famílies (Clickedu i Dinantia)