Instàncies

Degut a la situació de Covid, totes les instàncies les haureu d’enviar per correu electrònic al correu de la secretaria del centre (secretaria@inseugenixammar.cat). 

Instància genèrica​

Descarregar document

Baixa de l’alumne

L’alumna/e, si és major d’edat, o els seus tutors en el cas que sigui menor, haurà d’omplir la instància degudament signada i portar-la a la secretaria del centre.

Descarregar document