Consell escolar

 

És l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Al Consell escolar hi estan representats tots els sectors implicats: Pares i Mares, AMPA, Alumnes, Professors, Personal d’Administració i Serveis, Director, Cap d’Estudis i Ajuntament.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els representants del consell escolar són escollits per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres.

Les eleccions per a la renovació del consell escolar les convoca el director del centre públic o la persona titular del centre privat concertat.

Les vacants del consell escolar s’ocupen segons els resultats de les eleccions. Si un membre deixa el consell, passarà a ocupar el seu lloc la següent candidatura més votada en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats per cobrir la plaça, queda vacant fins a la propera renovació del consell escolar.

Composició del Consell Escolar

  • Director: José Ramón García
  • Cap d’Estudis: David Gil
  • Secretaria: Begona Gairin
  • Representants del professorat: Paola Chini, Noemí García, Araceli Muñóz, Jordi Martí , Joan Rion i Pep Sanz
  • Representant de l’alumnat: Alba Moliner, Abraham Escoda, Pau Bladé
  • Representant de pares i mares: Míriam Lampreave, Àfrica Serra
  • Representant de l’AMPA:  Carme Torres
  • Representant del PAS: Antonia Pastó
  • Representant de l’ajuntament:  Jaume Sánchez Hernández

Normativa genèrica dels consells escolars al següent enllaç.