Pla d’emergència


En els centres docents, el professorat i l’alumnat hi passen moltes hores del dia. Els centres docents, com altres edificis, estan sotmesos a uns riscos, que poden venir de dins de l’edifici (el cas d’un incendi) o de fora (casos de contaminació, inundació…). Per aquesta raó, tots els centres disposen d’un pla d’emergència que vetlla per la seguretat i la protecció de tot el col·lectiu. Ara bé, perquè el pla d’emergència funcioni i pugui acomplir els seus objectius, cal que tothom el conegui. El professorat, alumnat i la resta de personal del centre ha de saber les seves funcions i responsabilitats i les actuacions a seguir en cas d’emergència.

Pla d’emergència del centre educatiu

El pla d’emergència és un document que recull les actuacions que s’han de seguir davant d’una emergència, amb la finalitat de reduir la improvisació en cas que es produís qualsevol accident en el centre docent.
Evacuar un centre significa traslladar a l’exterior, en un lloc segur (punt de concentració), un grup de persones afectades per una emergència, de forma planificada. Cal evacuar el centre, bàsicament, quan hi hagi un risc intern. Exemples: incendi, explosió, fuita de gas, etc.
En l’enllaç següent trobareu el Pla d’Emergència i Evacuació de l’Institut per al curs 2016-17

Pla d’Emergència i Evacuació