PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT [2020-21]: Què cal saber i com s’ha de fer?

Us informem sobre com seguir el procés de preinscripció de Batxillerat al nostre centre i també tota la informació detallada sobre el nostre projecte per aquests estudis.

PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA [tramitació habitual]

Període de la preinscripció telemàtica

del 27 de maig al 3 de juny

QUI L’HA DE FER?

El procés de preinscripció només és destinat a l’alumnat de nova incorporació al centre, que assolirà el graduat d’ESO en un altre centre escolar i decideix iniciar les estudis de Batxillerat al nostre institut.

Per a l’alumnat que assolirà el graduat d’ESO al nostre centre NO S’HA DE FER AQUEST PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ. El procés de confirmació de plaça actual és un altre procediment de tipus intern, del qual informarem les famílies de la nostra comunitat escolar oportunament.

La MODALITAT TELEMÀTICA és la modalitat de preinscripció habitual i generalitzada. Seguiu les passes que us indiquem.

COM S’HA DE FER?

OPCIÓ 1: AMB SOL·LICITUD ELECTRÒNICA

1. Cal omplir la SOL·LICITUD ELECTRÒNICA.
El tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne que es pugui validar electrònicament.

SOL·LICITUD [electrònica]

OPCIÓ 1: AMB SOL·LICITUD AMB SUPORT INFORMÀTIC

1. Omplir la SOL·LICITUD AMB SUPORT INFORMÀTIC.
Un cop l’heu enviada, descarregueu el resguard de la sol·licitud.

 

2. Envieu un correu electrònic a l’adreça de l’institut:
  • a8046751@xtec.cat
  • Assumpte: “Preinscripció_BAT_Nom_cognoms de l’alumne/a”.
Heu d’adjuntar-hi els següents documents acreditatius escanejats o fotografiats.

SOL·LICITUD

[suport informàtic]

A. SI L’ALUMNE/A ÉS MAJOR D’EDAT o fa els 18 anys durant l’any 2020

 • Resguard de preinscripció (descarregat d’acord amb les indicacions)
 • DNI o NIE de l’alumne/a sol·licitant només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.

B. SI L’ALUMNE/A ÉS MENOR D’EDAT i no fa els 18 anys durant l’any 2020

 • Resguard de preinscripció (descarregat d’acord amb les indicacions)
 • DNI o NIE de l’alumne/a sol·licitant només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.
 • Pàgines del llibre de família de l’alumne/a i dels pares o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.
3. Si al·legueu el compliment d’un o més criteris de prioritat haureu d’enviar també escanejats o fotografiats els documents acreditatius de cada criteri (certificat o targeta acreditativa de discapacitat, títol de família nombrosa o monoparental vigent, etc.).

Altres documents acreditatius

FINALITZAT EL TRÀMIT EL CENTRE US RESPONDRÀ CONFIRMANT QUE EL TRÀMIT S’HA EFECTUAT CORRECTAMENT A MODE DE JUSTIFICANT DE LA VOSTRA SOL·LICITUD.

SÍNTESI I INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ [modalitat telemàtica]

PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL [tramitació presencial]

Període de la preinscripció presencial

del 27 de maig al 3 de juny

QUI L’HA DE FER?

És una modalitat de preinscripció excepcional. Només s’ofereix per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la tramitació telemàtica, per manca de connectivitat i/o mitjans informàtics.

COM S’HA DE FER?

1. S’HA DE SOL·LICITAR CITA PRÈVIA AMB ANTELACIÓ
Ho podeu fer:

CITA PRÈVIA

2. HEU DE PORTAR i APORTAR LA DOCUMENTACIÓ QUE US INDIQUEM

Per a aquests casos excepcionals, en el supòsit que no pugueu portar al centre aquest resguard en format paper el dia de la cita prèvia, l’institut us oferirà un espai i mitjans informàtics perquè pugueu fer in situ la sol·licitud de preinscripció, la consegüent tramesa en suport informàtic i la impressió del resguard que caldrà lliurar amb la resta de documentació que us detallem per a formalitzar el tràmit.

Us recordem de nou que la preinscripció presencial només es podrà fer mitjançant a demanda de cita prèvia.

A. SI L’ALUMNE/A ÉS MAJOR D’EDAT o fa els 18 anys durant l’any 2020

 • DNI o NIE de l’alumne/a sol·licitant només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.

B. SI L’ALUMNE/A ÉS MENOR D’EDAT i no fa els 18 anys durant l’any 2020

 • DNI o NIE de l’alumne/a sol·licitant només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.
 • Pàgines del llibre de família de l’alumne/a i dels pares o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.
3. SI S’HAN DE JUSTIFICAR  CRITERIS GENERALS DE BAREMACIÓ
 1. Existència germans/es matriculats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen : El centre ho comprovarà directament, no cal presentar cap document.
 2. Proximitat del domicili:
  1. Quan el domicili familiar que s’al·lega no coincideix amb el del DNI o NIE de la persona sol·licitant, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. En aquest cas, cal presentar el DNI renovat amb l’adreça correcta el dia de la matrícula.
  2. Quan es consideri el domicili del lloc de treball de la persona sol·licitant a efectes de barem, original i fotocòpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).
 3. Renda anual: Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 4. Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans igual o superior al 33%: Original i fotocòpia del certificat o targeta de discapacitat expedit pel Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies.
4. SI S’HAN DE JUSTIFICAR  CRITERIS COMPLEMENTARIS DE BAREMACIÓ
 1. Condició legal de família nombrosa o monoparental: Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
Cal presentar les fotocòpies, acompanyades de l’original corresponent.
Les fotocòpies han de ser de mida DIN-A4, sense retallar, i un document per full.

SÍNTESI I INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ [modalitat presencial]

INFORMACIONS I RECOMANACIONS A TENIR EN COMPTE

 • No s’atendrà a ningú sense cita prèvia.
 • Els tràmits només els ha de fer una única persona.
 • És recomanable portar guants i mascareta.
 • No poden accedir al centre persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament o que tinguin símptomes; en aquest cas, podeu autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.