IFE (Itineraris Formatius Específics)

Descripció

Aquests estudis desenvolupen competències per fer tasques auxiliars en el control d’accés, circulació i assistència als usuaris i visitants d’instal·lacions esportives; seguir un pla de treball o instruccions per donar suport a l’organització d’activitats fisicoesportives; mesures de seguretat en el recinte; reparació o reposició d’avaries de nivell bàsic, i el tractament de dades, textos i confecció de documentació de manera supervisada, tenint en compte les normes de prevenció de riscos laborals i la protecció del medi ambient.

S’inclouen també competències de comunicació, autonomia personal i participació en activitats comunitàries.

Té una duració de 3360 hores distribuïdes en quatre cursos lectius. El darrer curs inclou formació en centres de treball.

El nombre d’alumnes és molt reduït: 2 professors per 12 alumnes. El projecte pilot porta funcionant tres anys amb la satisfacció de pares i professors.

Accés

Joves amb necessitats educatives especials amb discapacitats intel·lectuals lleus o moderades, que tinguin entre 16 anys i màxim 20 anys, l’any natural d’inici de l’itinerari. Com a requisit han de tenir informe elaborat per l’EAP.

Excepcionalment es poden acollir joves amb edat i necessitats esmentades i que tinguin el títol de la ESO, però no puguin accedir als ensenyaments de formació professional ordinaris.

Com s’estructuren?

Els itineraris s’estructuren en mòduls professionals comuns i mòduls específics:

Mòduls comuns

Mòduls professionals de transició a la vida adulta per a l’adquisició de les competències personals i socials que faciliten el desenvolupament dels joves com a ciutadans de ple dret. Mòduls professionals de caràcter general per apropar-se a l’activitat laboral.

Mòduls específics

Mòduls professionals pensats per a l’assoliment de les competències professionals; un d’aquests és el de formació en centres de treball. Els mòduls específics poden anar associats a unitats de competència de nivell 1 del Catàleg de qualificacions vigent a Catalunya i estan inclosos en el currículum bàsic dels cicles regulats pel Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, que regula aspectes específics de la formació professional bàsica preferentment aquells que no hagin obtingut el títol de graduat o graduada en ESO.

Continuïtat

La superació de l’itinerari comporta l’obtenció del certificat acadèmic i professional amb la qualificació final obtinguda i l’acreditació de les competències professionals assolides.

Tràmits

Cal fer la sol·licitud de preinscripció corresponent (pendent de publicació). Encara que s’estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre.

Només es pot presentar una sol·licitud per persona i s’hi poden fer constar fins a tres peticions per ordre de preferència. La sol·licitud s’envia per correu electrònic al centre de la primera petició.

Si hi esteu interessats podeu demanar més informació al nostre centre, estarem encantats d’atendre-vos.

Més informació als webs del departament 

                                             Estudiar a Catalunya 

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/ife/itineraris/auxiliar-installacions-esportives/

Normativa

Acord GOV/120/2016, de 30 d’agost, pel qual es crea el Pla pilot experimental d’itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada (DOGC núm. 7196, d’1.9.2016)

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA D’IFE 2021-2022

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza mitjançant el formulari disponible pròximament. Només es pot presentar una sol·licitud per persona i s’hi poden fer constar fins a tres peticions, per ordre de preferència. La sol·licitud es presenta al centre de la primera petició, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat. No s’admeten sol·licituds fora de termini.

Calendari de preinscripció i matrícula

Publicació de l’oferta: 12 de maig de 2021.

Presentació de sol·licituds: del 17 al 28 de maig de 2021

Publicació de la llista amb la puntuació provisional: 2 de juny de 2021.

Sorteig a efectes de desempat: 3 de juny de 2021 en el mateix centre.

Termini per presentat una reclamació: del 3 al 8 de juny de 2021

Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 14 de juny 2021.

Matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 28 de juny al 2 de juliol de 2021.

 

Criteris de prioritat i documentació a presentar

Documentació que cal presentar en tots els casos

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent. 
  • Dictamen d’escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives especials emès durant l’educació obligatòria en què consti la condició d’alumne amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclosos els alumnes amb trastorn de l’espectre autista (TEA).

Si la persona sol·licitant és menor d’edat també s’ha de presentar,

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

 

Criteris de prioritat, barem que s’aplica i documentació acreditativa

a) Proximitat del domicili al lloc de realització de l’itinerari (les puntuacions no són acumulables):

– Si el domicili està en el mateix municipi que el centre en què s’imparteix l’itinerari: 50 punts.

– Si el domicili està en la mateixa comarca que el centre en què s’imparteix l’itinerari: 30 punts.

– Si el domicili està ubicat en els mateixos serveis territorials que el centre en què s’imparteix l’itinerari: 15 punts.

Documentació acreditativa:

– Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de les persones estrangeres.

– Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb la del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne.

b) Situació d’escolarització en el curs acadèmic 2020-2021:

– Estar matriculat en un centre ordinari o en un centre d’educació especial a l’etapa obligatòria: 25 punts.

Documentació acreditativa: 

  • Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti l’escolarització.

c) Participació per primera vegada en programes post-obligatoris

– No haver cursat i finalitzat programes de qualificació professional inicial (PQPI) ni programes de formació i inserció (PFI): 10 punts.

Documentació acreditativa: L’acreditació d’aquest criteri es realitza marcant la casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció.

 Assignació

Per ordenar les sol·licituds d’admissió als itineraris formatius específics i per assignar les places quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, s’apliquen els criteris de prioritat.

La puntuació obtinguda a la primera petició es manté per a la resta de peticions.

En el cas d’empat en les puntuacions, tenen preferència els alumnes que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria. Per desfer les situacions d’empat que encara es mantinguin es realitza un sorteig en cada centre. El resultat del sorteig es publica en el tauler del centre.

 Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen al calendari.

Els alumnes que no formalitzin la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada.

Quan, després del procés ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants que en procés de preinscripció no se’ls hagi assignat cap plaça, tot respectant la puntuació obtinguda en el procés de preinscripció. Un alumne perd la plaça assignada si no s’incorpora al centre o deixa d’assistir-hi sense una causa justificada en el termini de 15 dies des del moment en què se’n tingui coneixement.

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/ife/inici/