Proves anuals per completar els ensenyaments d’ESO

Els alumnes que no han obtingut el graduat en educació secundària obligatòria en finalitzar l’etapa, tenen el seu expedient a l’Institut Rafael Campalans, van acabar l’ESO l’any 2017 o 2018 (han de tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2019) i no van obtenir el títol per tenir pendents de superació cinc o menys matèries, tenen la possibilitat de concórrer a una prova per completar els ensenyaments d’ESO.

Continguts i criteris d’avaluació mínims exigibles: els continguts bàsics de final d’etapa de cada matèria. Es realitzarà una prova de competències bàsiques de cada matèria. Per aprovar es requereix una puntuació mínima d’un 5 sobre 10.

Termini de presentació de sol·licituds d’inscripció: De l’1 al 14 de febrer de 2019.

Publicació al tauler d’anuncis del centre el calendari de les proves i de les llistes d’admesos i exclosos: Entre el 28 de febrer i el 4 de març de 2019.

Termini de presentació de reclamacions a les llistes d’admesos i exclosos: Del 5 al 7 de març de 2019.

Realització de les proves: Durant el mes de març (dates pendents de concretar).

Hi haurà un únic equip docent avaluador per a tot l’alumnat de les proves de compleció. Aquest equip docent avaluador es reunirà sota la presidència del cap d’estudis per prendre, de manera col·legiada, les decisions sobre les qualificacions i sobre l’acreditació de l’etapa.