L’Institut amb la Qualitat!

El passat dijous, 20 de setembre, l’Institut Rafael Campalans va participar en la primera sessió  formativa del Projecte de Qualitat i Millora Contínua (PQiMC), dins del Programa d’assegurament de la qualitat (ISO) en el nivell 1 d’iniciació a Montmeló.

El programa d’assegurament de la qualitat té com a finalitat millorar els resultats educatius i la cohesió social en els centres educatius, així com garantir la confiança dels grups d’interès (alumnat, professorat, PAS, famílies, empreses, administració) amb l’aplicació de la gestió per processos.

La primera tasca encomanada consisteix a redactar la Política de qualitat on es recull la missió, visió i valors del centre d’acord al Projecte de Direcció i Projecte Educatiu de centre, una feina que entomem amb entusiasme i vocació de servei. Us en continuarem donant notícia!.