Avaluar per aprendre

El nostre centre participa en una activitat formativa destinada al professorat de l’àmbit social a l’Institut Vicens Vives a Girona. Es tracta de compartir experiències amb altres centres gironins sobre la didàctica d’aula i el treball competencial, al servei de les metodologies d’aula per assolir coneixements funcionals, amb sentit i transferència. En definitiva, d’una pràctica reflexiva compartida que vinculi la praxi didàctica amb la fonamentació pedagògica, per incidir en un canvi de perspectiva docent que se centri en l’alumnat i la contextualització del que s’ensenya i s’aprèn.