Aquest curs toca renovar la meitat dels membres del Consell Escolar

Aquest curs toca renovar la meitat dels membres del Consell Escolar
Benvolguts pares i mares,
Seguint les instruccions del Departament d’educació i Universitats i d’acord amb la Resolució ENS/2475/2012, de 25 d’octubre, per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres púbics i privats sostinguts amb fons públics, aquest mes de desembre he de convocar les eleccions per a la renovació parcial dels membres del consell escolar.

La composició del Consell Escolar del nostre institut és la següent: Director/a, Cap d’estudis, quatre representants d’alumnes, sis representants del professorat, tres representants dels pares, un representant designat per l’AMPA, un representant del personal d’administració i serveis, un representant de l’ajuntament, i la Secretària del centre amb veu i sense vot.

Pel que fa al vostre sector, el sector de pares i mares, aquest curs heu d’escollir dos representants, ja que la Maite Espígol i la Cristina Bas, que havien estat les representant escollides a les eleccions de 2010, s’han de renovar. La Dolors Oller, que va sortir escollida com a representant vostra a les eleccions de 2010, continuarà dos anys més.
El calendari de tot el procés és el següent:
 • 30 de novembre.- Convocatòria d’eleccions al Consell Escolar. Publicació del cens electoral provisional de cada sector. Al tauler de l’institut
 • 3, 4 i 5 de desembre.- Període de reclamacions dels censos electorals
 • 12 de desembre.- Publicació del cens electoral definitiu
 • 13 de desembre.- Sorteig per designar els membres de les meses electorals
 • 14 de desembre.- Constitució de les meses electorals
 • Abans del 19 de desembre.- Presentació de candidatures
 • 21 de desembre.- Proclamació de candidatures
 • Del 21 de desembre al 15 de gener.- Els candidats poden donar a conèixer les seves candidatures
 • 16 de gener.- Elecció dels representants dels pares, alumnes i PAS
 • 24 de gener.- Constitució del Consell Escolar

Finalment, volem recordar-vos que la vostra participació és important, tant en aquest procés electoral com, en general, en la vida del nostre centre.
Cordialment,
Roser Sidera
Directora
Anglès,  30 de novembre de 2012
NOTA: A continuació trobareu un extracte de la informació que podeu consultar a www.gencat.cat/ensenyament, en l’apartat de “Centres i serveis educatius” / “Consells escolars dels centres” / “Centres públics”, o bé, fent clic aquí.

Funcions [del Consell escolar]

Corresponen al consell escolar les funcions següents:
 1. Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres. 
 2. Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats. 
 3. Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions. 
 4. Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents. 
 5. Aprovar la carta de compromís educatiu. 
 6. Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. 
 7. Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes. 
 8. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora. 
 9. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes. 
 10. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 
 11. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar. 
 12. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn. 
 13. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Composició en els centres públics

 1. El consell escolar d’un centre públic està integrat per: 
  • El director o directora, que el presideix.
  • El cap o la cap d’estudis.
  • Un o una representant de l’ajuntament de la localitat on es troba situat el centre.
  • Els i les representants del professorat s’elegeixen pel claustre.
  • Els i les representants de l’alumnat i dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre ells.
  • Un o una representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest personal.
  • En els centres específics d’educació especial i en els que tinguin unitats d’educació especial també és membre del consell escolar un o una representant del personal d’atenció educativa. La representació d’aquest personal no té la consideració de representació del professorat als efectes de determinar la composició del consell escolar.
 2. El secretari o la secretària del centre no és membre del consell escolar, però hi assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell.
 3. El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell.
 4. El nombre de representants de l’alumnat i pares i mares o tutors, en conjunt, no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell. Una de les persones representants dels progenitors la designa l’associació de pares i mares més representativa del centre.
 5. Cada centre determina la composició del consell escolar que queda recollida a les seves normes d’organització i funcionament, d’acord amb el que s’estableix en el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius i la resta de legislació vigent.
 6. [..]
 7. [..]
 8. El centre no pot modificar la configuració del consell escolar dins dels tres cursos acadèmics següents a aquell en què és determinada. L’aprovació d’una modificació en la composició del consell escolar no entrarà en vigor fins al primer procés electoral que es dugui a terme després que s’hagi aprovat.

Un cop constituït, el consell escolar del centre ha de designar una persona que impulsi mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones.