Projecte educatiu

El PEC és el document estratègic marc de la nostra institució escolar que en defineix el funcionament en l’àmbit curricular, l’organitzatiu, de gestió econòmica i de gestió de personal, adaptat a la realitat dels alumnes i a l’entorn. A la Programació General Anual de Centre (PGA), definim la concreció del PEC per a un curs escolar. D’acord amb la diagnosi del centre i els objectius dels sistema educatiu català, l’anàlisi de les informacions més rellevants (context, processos, recursos i resultats), i la interpretació de les seves dades, es prioritzen els objectius estratègics que s’orienten a mig/llarg termini i que estan enfocats a satisfer les necessitats i expectatives dels grups d’interès: la millora dels resultats d’aprenentatge, l’abandonament prematur i la cohesió social. És un document obert i integrador, sotmès a una permanent revisió i acessible a tota la comunitat educativa. Es difon mitjançant el web de l‘institut constituint el marc de referència integral de l’institut Mediterrània del Vendrell.