Normes i funcionament

Les normes bàsiques de convivència del centre venen regides per tres documents, eleborats, aprovats i vigents, que desenvolupen els principis del PEC (Projecte Educatiu del centre):

 • La nostra Constitució
  Defineix les grans normes de convivència de l’Institut
 • El Pla de Convivència
  Estructura el drets i deures dels diferents col•lectius, les normes d’organització i funcionament, els procediments normatius i la mediació davant conflictes.
 • Idees educatives pràctiques per a les famílies
  Defineix deu idees que volen desenvolupar el compromís familiar amb l’educació. Creiem que s’ajusten molt bé al “compromís educatiu” que recull la llei d’Educació de Catalunya (LEC, 2009).
 • Carta de compromís educatiu amb les famílies
  Defineix els compromisos bàsics que centre i famílies volen assumir en col•laboració. És un document que signen la direcció del centre i la família. El conjunt de  grans objectius del centre i les pautes que es defineixin en els documents que els desenvolupin, es concretaran en accions curriculars específiques i conjunts d’actuacions (projectes) que condueixin el nostre alumnat a integrar-los personalment.
  La planificació progressiva de les accions curriculars a dur a terme, conformen el Projecte Curricular de l’Institut, que correspon desenvolupar al Claustre de professorat i l’Equip directiu, d’acord amb el principis de la LEC,  l’autonomia del centre i el projecte de direcció.