Projecte educatiu

El Projecte Educatiu del centre (PEC) fa referència al què ens agradaria aconseguir, als professionals i a les famílies, a partir de l’activitat educativa compartida. És, bàsicament, una definició dels principis i els objectius que ens guien. Correspon la seva elaboració i aprovació al Consell Escolar.

El Projecte Curricular del centre (PCC) marca el desenvolupament i els acords pràctics dels professionals de l’institut, sobre el com aconseguir el principis i els objectius del projecte educatiu, amb una temporització del currículum, incloses les competències bàsiques que caldrà assolir a les diferents etapes educatives. Correspon la seva elaboració i aprovació al Claustre de professorat.

Així, el PEC i el PCC són els instruments que determinen, a la pràctica, la nostra manera de VEURE LA REALITAT, VALORAR-LA, TRANSMETRE-LA A L’ALUMNAT  i  ACTUAR SOBRE ELLA.

TENIM IDEES QUE ENS IDENTIFIQUEN 

Projecte educatiu

 • Som un institut català, laic, públic i de qualitat.
 • Treballem pel respecte a la diversitat, la pluralitat i el foment de la cohesió social.
 • Ens basem en el treball en equip i la cooperació.
 • Potenciem el domini d’idiomes.
 • Fomentem la cultura científica, l’esforç personal i col•lectiu i el progrés social.
 • Promovem l’aprenentatge competencial com a base de l’èxit escolar.
 • Estimulem projectes d’aprenentatge/servei a la comunitat, d’interacció i comunicació.
 • Col•laborem amb l’entorn immediat de la ciutat de Montornès del Vallès i de la comarca.

Pla d’autonomia de centre

 • Exercim l’autonomia possible.

Projecte de direcció

 • Definim responsabilitats i períodes estables de 4 anys per desenvolupar els objectius del centre.

 

TENIM OBJECTIUS I PROJECTES PER CAMINAR CAP A AQUESTES IDEES

Projecte curricular

Tota l’activitat curricular ha d’anar encaminada a que cada alumna/e del centre assoleixi, al màxim de les seves possibilitats, la capacitat de dur a terme els processos mentals d’ordre superior en un marc de valors i convivència:

   1. CONEIXEMENT: Identificar, recordar.
   2. COMPRENSIÓ: Integrar mentalment, explicar, exposar.
   3. APLICACIÓ: Fer ús, calcular, resoldre.
   4. ANÀLISI: Decodificar, classificar, interpretar.
   5. SÍNTESI: Recodificar, seleccionar.
   6. AVALUACIÓ: Transformar, triar, justificar, criticar, preveure.
   7. CREAR: Proposar, dissenyar, millorar, inventar.

Pla de convivència

Definim la nostra pròpia constitució, els valors i les bones relacions que han d’imperar al centre. Inclou les normes d’organització i funcionament de l’institut.

Projecte Lingüístic

Promovem el multilingüisme per dominar el Català, el Castellà i l’Anglès i ofertem una segona llengua estrangera, el Francès, pels que tenen clar que un bon currículum significa el domini d’idiomes.

 

ENS ORGANITZEM DIDÀCTICAMENT PER ASSOLIR-LOS

Pla d’acció tutorial

Treballem per un seguiment personalitzat de cada alumne i de cada grup en funció de les seves necessitats educatives.

Projecte comunicació

Seqüenciem les matèries optatives entorn a la competència comunicativa i audiovisual.

Projecte d’innovació en inclusió educativa

Acollim a tothom sense distinció de discapacitat, creença, sexe o cultura, tenim una unitat d’educació especial, tothom té quelcom a aportar al centre.

Projecte d’innovació en mitjans audiovisuals

Aprenem el domini del discurs fent ràdio, fem ús de les noves tecnologies, aprenem a ser crítics amb els nous mitjans d’informació i comunicació valorant els avantatges i mesurant els riscos.

Projecte competències bàsiques

Definim allò que és fonamental per ser una persona competent avui i ho treballem.

Projecte Rutas literarias

Interpretem la literatura castellana descobrint la geografia que hi és vinculada, emprant les noves tecnologies i fent petites produccions audiovisuals.

Projecte Biblioteca

Posem la lectura a l’abast, començant al centre.

Projecte viatge d’Anglès de 3r 

Organitzem un viatge específic d’anglès a Anglaterra o a Irlanda per a l’alumnat que més s’esforça. Cal un bon domini pràctic de l’anglès i comportament impecable.

Projecte Enfoc

Fem produccions audiovisuals que promouen la creativitat i l’aprenentatge / servei a la comunitat.

Projecte viatge fi de curs de 4t

Els propis alumnes treballen tot l’any per costejar-se el viatge de fi de curs a l’estranger i treure bons resultats per poder anar-hi.

Projecte cooperatiu per a reutilització de llibres

Amb el suport de l’AMPA reciclem llibres, aplicant els valors de la cooperació, i reduïm els cost global per a les famílies, reutilitzant-los.

Pla d’emergència

Simulem situacions d’emergència per estar ben preparats, si fos el cas.

Pla de qualitat

Avaluem els processos i els resultats per millorar constantment. Els tipifiquem en formularis i protocols concrets.

 

NO PODEM TREBALLAR SOLS, COMPARTIM OBJECTIUS I PROJECTES AMB LES FAMÍLIES I LES INSTITUCIONS DE L’ENTONR

Projecte CIM

Promovem experiències pràctiques amb empreses del municipi i l’Ajuntament de Montornès per fomentar la motivació i l’èxit escolar de tot l’alumnat.

Projecte Fem els deures

En col·laboració amb l’Ajuntament de Montornès es crea un espai en hores extrascolars per fer els deures.

Projecte Joves-Guia

Alumnes voluntaris aprenen tot fent un servei de guiatge a companys que necessiten alguna ajuda.

Programa OLIA d’orientació laboral i acadèmica

En col•laboració amb l’Ajuntament definim un projecte orientador per a cada alumne en acabar l’ESO.

Projecte centre formador del professorat

Col•laborem amb les universitats oferint pràctiques de formació del Màster de professorat de secundària.

Associació esportiva INS Marta Mata 

Promovem l’esport extraescolar com a activitat bàsica per a una bona salut.

Associació de mares i pares de l’INS Marta Mata

Promovem la col•laboració i cooperació constant entre família/institut.

 Projecte menjador escolar i reforç

Promovem, en conveni amb l’Associació REIR i l’Ajuntament de Montornès, que alumnes amb necessitats específiques de suport social i pedagògic, tinguin menjador escolar i reforç escolar.

Projecte cartes

Alumnat de la SIEI intercanvia cartes i es comunica amb altres alumnes d’altres també de SIEI de la comarca. Un cop a l’any fan una trobada.