Projecte lingüístic

El projecte lingüístic del centre és la concreció del tractament lingüístic que es duu a terme a l’Institut Marta Mata, coherent amb el PEC en els seus
principis.

Voler saber 
Per saber més coses del món i de la vida, per tenir com més coneixement millor.

La predisposició de l’alumnat cap a l’aprenentatge depèn d’ell mateix, de la seva capacitat, de la seva actitud i de la seva voluntat, però també de l’actitud i suport de la seva família i de la vivència interioritzada de l’ensenyament-aprenentatge com un camí d’ajuda i èxit o bé de fracàs.

Saber fer
Per saber com procedir, com fer les coses bé i argumentar-les.

Cal dominar instruments bàsics procedimentals com: comprensió i expressió oral i
escrita, corporal i artística, càlcul numèric, interrelació de variables .

La comunicació, entesa en el seu sentit més ampli, és un instrument que el nostre
currículum ha de contemplar si volem preparar l’alumnat per a la vida actual i un món tecnològicament avançat.

Saber ser
Per saber més coses de nosaltres mateixos.

Cal veure i acceptar les pròpies limitacions i virtuts és a dir conèixer-se un mateix. Cal
dominar instruments bàsics: l’autocontrol emocional.

El coneixement de la pròpia personalitat és un element imprescindible que cal treballar curricularment i a través de l’acció tutorial per assolir nivells de maduresa que permetin l’adaptació i la integració a la societat.

Saber estar
Per poder establir bones relacions amb els altres.

Cal aprendre a compartir valors: responsabilitat, no violència i respecte cap els altres, respecte per la diversitat cultural, lingüística i ideològica, tolerància envers els que no pensen com nosaltres, en definitiva, saber posar-te al lloc dels altres. Els valors bàsics per a la convivència han d’impregnar la vida del centre. En aquest sentit, l’equitat, la coeducació, la cooperació , la inclusió i el valor de servei públic just, transparent i de qualitat han de regir el nostre centre.

Cal dominar instruments bàsics com la gestió de la diferència i la pluralitat: el diàleg, l’argumentació, la mediació i la recerca d’acords davant els conflictes.

*DESCOBREIX TOT EL PROJECTE LINGÜÍSTIC