Política de Qualitat

POLÍTICA DE QUALITAT

L’Institut Marta Mata entra a formar part del Projecte de Qualitat i Millora Contínua (PQiMC) del Departament d’Ensenyament al setembre de 2018, com a part de l’estratègia per assolir els objectius del nou Projecte de Direcció (2018-22).

El projecte contempla que l’Institut formi part de la Xarxa de Qualitat, per tal que el centre adapti el sistema de gestió a la norma ISO 9001, cercant la qualitat i millora contínua. Alhora proposa entrar en la xarxa per tal de pertànyer a una xarxa de centres.

Els objectius prioritaris de l’actual projecte de direcció són:

  1. Millora dels resultats: aprenentatge competencial
2. Millora de la cohesió social: èxit per a tothom.
3. Millora de la imatge del centre.
4. Consolidació dels cicles.

El projecte posa èmfasi en el lideratge distribuït i en la responsabilitat de cada membre de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat al centre.

La direcció i la coordinació de qualitat, vetllaran i proporcionaran espais per fer una tasca de revisió permanent dels processos existents al centre i  de l’assoliment dels objectius. Aquests objectius es recolliran a la Programació General Anual (PGA) i s’avaluaran al final de cada curs escolar, recollint les propostes de millora en la Memòria Anual de centre (MAC).