INFORMACIÓ ESO

 

MATÈRIES ESO

(ASSIGNACIÓ HORÀRIA)

PRIMER SEGON TERCER QUART
Llengua catalana i literatura 3 3 3 3
Llengua castellana i literatura 3 3 3 3
Llengua estrangera: anglès 3 4 3 3
Matemàtiques 3 4 4 4
Ciències de la naturalesa: Biologia i geologia 3 2
Ciències de la naturalesa: Física i Química 3 2
Ciències socials, geografia i història 3 3 3 3
Educació física 2 2 2 2
Música 2 2
Educació visual i plàstica 2 2
Tecnologia 2 2 2
Religió / Cultura i valors ètics 1 1 1 1
Treball de síntesi (intensiu: 5 dies lectius al 3r trimestre) (1) (1) (1)
Projecte de recerca (intensiu: 5 dies lectius al 3r trimestre) (1)
Tutoria 1 1 1 1
Matèries específiques/optatives 2 2 2 10
TOTAL HORES / SETMANA 30 30 30 30

 

A primer i a segon emprem la metodologia de Treball per projectes, mantenint l’horari habitual de les matèries.

 

MATÈRIES OPTATIVES: 

Primer: Francès, Robòtica, Festes i Tradicions.   

Segon: Francès, Visual i plàstica, Hort escolar i Revista/Blog.   

Tercer: Francès, Cultura clàssica, Emprenedoria, English stories i Ràdio. 

 

L’assignació horària setmanal de matèries optatives de quart curs de l’educació secundària obligatòria és la següent:

ITINERARI* 1ª franja (3h) 2ª franja (3h) 3ª franja (2h) 4ª franja (2h)
Àmbit professional Ciències Aplicades Món Professional Emprenedoria Informàtica Visual i Plàstica / Música
Àmbit acadèmic (humanístic, social, lingüístic) Llatí Economia Filosofia Francès  / Informàtica
Àmbit acadèmic (científic) Biologia i geologia  Física i química Informàtica Visual i plàstica
Àmbit acadèmic (tecnològic) Tecnologia Física i química Visual i plàstica Informàtica

*Cada grup-classe cursa un itinerari fix que respon a un àmbit acadèmic o professional (grups estables que no es barregen entre sí).

Proves de competències bàsiques de 4rt d’ESO