Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Projecte curricular de l’ESO. Distribució temporal de matèries.

Distribució d’hores per setmana i matèria:

Matèries Primer Segon Tercer Quart
Llengua Catalana i Literatura 3 3 3 3
Llengua Castellana i Literatura 3 3 3 3
Llengua Estrangera: anglès 3 3 3 3
Matemàtiques 3 3 3 3
Ciències de la Naturalesa 3 3 4
Ciències socials, Geografia i Història 3 3 3 3
Educació Física 2 2 2 2
Música 3 1
Educació Visual i Plàstica 3 1
Tecnologies 2 2 2
Educació per a la ciutadania 1
Educació eticocívica 1
Religió/
Història i Cultura de les Religions/
Activitats d’estudi alternatives
2 1 1 1
Treball de síntesi (intensiu: 5 dies
lectius al tercer trimestre
(1) (1) (1)
Projecte de recerca 1
Tutoria 1 1 1 1
Matèries optatives 2 3 2
Matèries optatives específiques 9
 • Tecnologia, Ciències de la naturalesa i Llengua estrangera (anglès) tenen una hora desdoblada des de 1r a 3r.
 • Projecte de recerca i Llengua estrangera (anglès) tenen una hora desdoblada a 4t.
 • El Treball de síntesi (de 1r a 3r) i el projecte de recerca (a 4t) a efectes de la qualificació tenen la consideració de matèries optatives.
 • Els ensenyaments religiosos (Religió o Història i cultura de les religions) seran avaluats amb els mateixos criteris que la resta de matèries.
 • Les Activitats d’estudi alternatives als ensenyaments religiosos són: desenvolupament de competències comunicatives (Català i Castellà).
 • L’Educació per a la ciutadania (a 3r) i l’Educació eticocívica (a 4t) s’assignarà, preferentment, al professorat de Ciències socials (Geografia i història i Filosofia) que imparteixi classe al grup, tot vetllant perquè sigui el tutor/a de grup.
 • A primer i a segon, les següents matèries s’agrupen en àmbits de coneixement (sempre que sigui possible):
  1. Grup-classe: Matemàtiques i Tecnologia o Matemàtiques i Ciències de la naturalesa.
  2. Agrupaments flexibles: –Llengua catalana i Matemàtiques.
  3. Llengua castellana (de l’agrupament flexible) i Anglès (del grup-classe).

Matèries optatives:

 • Primer: Taller de contes (català), Educació visual i plàstica i Mitologia clàssica.
 • Segon: Conjunt instrumental, Segona llengua estrangera (francès) i Tècniques esportives.
 • Tercer: Segona llengua estrangera (francès), Cultura clàssica, Emprenedoria i Taller de conversa (català).

Matèries optatives específiques (quart): l’alumnat haurà de triar tres matèries optatives específiques de les següents.

 • Biologia i geologia
 • Física i química
 • Informàtica
 • Tecnologia
 • Educació visual i plàstica
 • Música
 • Segona llengua estrangera (francès)
 • Llatí

L’alumnat haurà de triar una de cada franja horària.

1ª franja 2ª franja 3ª franja
Música Visual i Plàstica Francès
Informàtica Llatí Informàtica
Biologia i Geologia Informàtica Tecnologia
Tecnologia Física i Química Visual i Plàstica
 • Les Matèries optatives específiques s’impartiran sempre i quan les hagin escollides al menys cinc alumnes, llevat de la segona llengua estrangera (francès), que ha de tenir garantida la seva presència al llarg de l’etapa. Cadascuna de les matèries específiques cursades tindrà una qualificació diferenciada.

Proves de competències bàsiques de 4rt d’ESO