PROJECTE CURRICULAR DE BATXILLERAT. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE MATÈRIES

Distribució d’hores per setmana i matèria:

Distribució temporal de matèries /hores setmanals

 Matèries comunes
 Primer curs    Segon curs  
 Llengua catalana i literatura I  2 Llengua catalana i literatura II  2
 Llengua castellana i literatura I  2  Llengua castellana i literatura II  2
 Llengua estrangera: anglès I  3  Llengua estrangera: anglès II  3
 Filosofia i ciutadania  2  Història de la filosofia  3
 Educació física  2  Història  3
 Ciències per al món contemporani  2
 Tutoria  1  Tutoria  1
 Treball de recerca  Treball de recerca
Total hores  14 Total hores  14

 

Part diversificada 1r curs 2n curs
Total hores 16 hores 16 hores

 

  • Batxillerat de Ciències i Tecnologia

 

 Matèries de modalitat M i matèries optatives O
Franges PRIMER Hores SEGON Hores
1 Matemàtiques I  M 4  Matemàtiques II  M 4
2 Física I  M 4  Física II  M 4
CTMA I  M  CTMA II  M
3 Mecànica  M 4  Electrotècnia  M  4
Química I  M  Química II  M
4 Tecnologia industrial I  O 4  Tecnologia industrial II  O 4
Dibuix tècnic I  M  Dibuix tècnic II  M
Biologia I  M  Biologia II  M

 

  • Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials

 

 Matèries de modalitat M i matèries optatives
Franges PRIMER Hores SEGON Hores
1 Grec I  M 4 Grec II  M 4
Matemàtiques aplicades CS I  M Matemàtiques aplicades CS II  M
2 Llatí I  M 4 Llatí II  M 4
Economia  M Geografia  M
3 Economia de l’empresa I  M 4 Economia de l’empresa II  M 4
Literatura universal  M Literatura castellana  M
4 Història del món contemporani  M 4 Història de l’art  M 4
Segona llengua estrangera: alemany  O Literatura catalana  M
Psicologia  O 2 Segona llengua estrangera: francès  O
Sociologia o Religió  O 2 Formació laboral  O
Estada a l’empresa (140 hores)  O

 

INSTRUCCIONS DE SELECCIÓ I CÒMPUT DE MATÈRIES DE BATXILLERAT PROMOCIÓ

a) Part diversificada del currículum

 

La part diversificada del currículum és la que es construeix cada alumne/a a partir de l’elecció de matèries pròpies de modalitat, de matèries optatives i del tema del treball de recerca.

En començar el batxillerat l’alumne/a escull una modalitat. Durant els dos cursos ha de cursar, com a mínim 6 matèries de modalitat de les quals, almenys 5 han de ser de la modalitat triada.

Si a segon curs l’alumne/a decidís canviar de modalitat, el centre podrà modificar-li el currículum assegurant-se que l’alumne/a cursi tres de les matèries pròpies de la nova modalitat corresponents a segon curs i que en acabar l’etapa hagi superat quatre o més de les matèries pròpies d’aquesta nova modalitat.

El fet d’haver cursat una matèria de modalitat de nivell I no implica necessàriament que l’alumne/a hagi de cursar la de nivell II a segon curs.

Excepcionalment l’alumne/a podrà cursar en el segon curs de batxillerat matèries que tinguin continuïtat en els dos cursos tot i que no les hagués cursat a primer. En aquests casos, el centre l’orientarà pel que fa a la matèria no cursada.

Les matèries de Matemàtiques i Matemàtiques aplicades a les ciències socials es consideraran equivalents a efectes de canvis de modalitat.

En cada curs, l’alumne/a ha d’escollir dos o tres matèries pròpies de la modalitat escollida (tenint en compte que en acabar batxillerat ha d’haver cursat 5 com a mínim) (que assenyalarà amb una M a la casella corresponent), l’alumne/a completa el seu currículum diversificat triant-ne una o dues matèries més segons el cas: una d’entre les matèries de qualsevol modalitat (respectant el curs i la franja horària i assenyalant-la amb una a la casella corresponent) i una altra d’entre les matèries optatives (respectant el curs i la franja horària i assenyalant-la amb una a la casella corresponent).

A primer curs es recomanable escollir tres matèries pròpies de modalitat, i decidir a segon si només es fan dues o tres matèries de la mateixa modalitat. En aquest cas l’alumne/a completarà el seu currículum diversificat de primer triant-ne una matèria més que pot ser d’entre les matèries de qualsevol modalitat o d’entre les optatives (respectant el curs i la franja horària i assenyalant-la amb una a la casella corresponent).

La matèria comuna de Religió (voluntària) s’imparteix dins de l’horari lectiu de l’alumnat. Compartirà franja amb la matèria optativa de sociologia. L’alumnat que opti per cursar religió no podrà cursar sociologia i per completar haurà de triar forçosament psicologia.

L’alumne/a que hagi superat determinats cicles formatius de grau mitjà té convalidades l’Electrotècniai/o la Química. L’alumne/a que hagi superat qualsevol cicle formatiu de grau mitjà pot demanar l’exempció de les matèries optatives i del treball de recerca.

L’Estada a l’empresa té una durada de 140 hores. Els alumnes que optin per aquesta matèria optativa se’ls assignarà un tutor/a de formació en centres de treball (FCT).

Els alumnes que acreditin una experiència laboral igual o superior a 280 hores podran sol·licitar a la Direcció del centre l’exempció a l’estada a l’empresa. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una memòria en la qual constarà la descripció de l’empresa, la descripció de les tasques que hi va desenvolupar l’alumne/a i una còpia del contracte laboral.

L’alumne/a que tingui aprovada la matèria optativa de Formació laboral, si cursa qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o superior pot demanar la convalidació del crèdit Formació i orientació laboral.

b) Quadre de ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a l’accés a la universitat a la preinscripció universitària de l’any 2018 a Catalunya