Preinscripció i Matrícula – PFI

CALENDARI

Preinscripció

 • Oferta inicial de places escolars: 20 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds: del 25 de maig al 5 de juny de 2020
 • Entrevistes d’orientació i valoració de l’adequació del programa a la situació del sol·licitant: del 25 de maig al 12 de juny de 2020, segons la convocatòria individual feta pel centre
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 17 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 19 de juny de 2020, a les 11 hores
 • Presentació de reclamacions: del 18 al 25 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 29 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 17 de juliol de 2020
 • Llista d’alumnes admesos: 17 de juliol de 2020

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: de l’1 al 10 de setembre de 2020

 

INSTRUCCIONS DE CENTRE PER FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ

L’alumnat interessat en cursar un Programa de Formació i Inserció  (PFI)  en el nostre centre el curs 2020/2021 ha de descarregar-se aquesta  Sol·licitud de preinscricpió de PFI , omplir-la, guardar-la i enviar-la per correu electrònic a la següent adreça, especificant les dades identificatives i adjuntant la documentació identificativa:

preinscripcio@iesjulioantonio.cat 

 

Dades identificatives  (En el correu electrònic heu de fer constar les següents dades):

Cognoms i nom de l’alumne/a:

PFI que voleu cursar (Serralleria o Vendes):

Número de telèfon:

Any de naixement:

Adreça complerta del vostre domicili:

CP:

Municipi:

Últims estudis que heu cursat:

Any acadèmic dels últims estudis cursats:

Nom del centre dels últims estudis cursats:

 

 Documentació identificativa  (heu d’adjuntar-la escanejada o fotografiada)

Tots els sol·licitants han de presentar

   • Original i còpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

 Si el sol·licitant és menor d’edat també ha de presentar:

   • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
   • Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si és estrangera, la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
   • De manera extraordinària i únicament a efectes de preinscripció, les dades d’identificació o de filiació de les persones estrangeres es poden acreditar amb la documentació alternativa que la persona pugui aportar. Tanmateix, la matrícula estarà condicionada a la presentació de la documentació identificativa establerta en els paràgrafs anteriors.

Per acreditar la condició de discapacitat, s’ha de presentar un certificat del Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o, si no n’hi ha, un informe de l’EAP en el qual s’indiqui l’existència d’indicis raonables que l’alumne presenta discapacitat.

 

Un cop rebuda la documentació des del centre us contestarem al correu electrònic justificant la recepció de la sol·licitud per a que tingueu constància que el tràmit s’ha realitzat.

En els casos excepcionals en què no es pugui fer el tràmit per correu electrònic, podeu contactar per telèfon al 676 412 782, de 10 a 13 h durant el període de preinscripció,  per demanar l’assignació d’una cita prèvia per a l’accés al centre.

LLISTES I PUBLICACIONS.

oferta vacants FPI_2020_2021

Llistat_provisional_de_sol.licituds

NORMATIVA

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/pfi/