Matrícula PFI

Horari: de 10 a 14h

Període de matrícula alumnes admesos: del 2 al 9 de setembre de 2019

L’alumnat que no formalitza la matrícula en el període establert es considera que renuncia a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

Documentació que cal presentar:

Per formalitzar la matrícula cal presentar següent:

  • Full de matrícula, degudament complimentat: Full matricula
  • Acord formatiu. L’accés a un PFI és voluntari i, per tant, en el moment de la fer la matricula l’alumne o l’alumna ha de signar un acord on consti el seu compromís d’assistència i aprofitament així com el seu respecte a les normes bàsiques de funcionament del centre: Acord Formatiu
  • Imprès d’autorització relativa als alumnes complimentat i signat (triar el de menor d’edat o major d’edat, segons alumne sigui menor o major d’edat):
  • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions (tètanus) o document de manifestació de la negativa de vacunació.

L’alumnat que per causes justificades no pot aportar la documentació, és matriculat condicionalment. La matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no es presenta la documentació pendent.