Procés extraordinari d’admissió als cicles

S’han creat 3 places de nova creació pel següent cicle impartit en el nostre centre:

– CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar

Poden participar-hi tots els alumnes que acreditin els requisits d’accés a l’ensenyament, independentment que hagin participat o no en el procés ordinari de preinscripció i hagin obtingut o no una assignació (inicial, de llista d’espera o de segona fase d’admissió).

Dins el termini previst, les persones interessades poden presentar la sol·licitud d’admissió al nostre centre, per optar per alguna de les places lliures i presentar-la amb la següent documentació:

  • document d’identificació personal: DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna; si és menor d’edat, llibre de família i DNI, NIE o passaport del tutor o tutora;
  • certificació dels estudis o de la prova d’accés al·legats per a l’accés, en què consti la qualificació obtinguda.
  • resguard de la sol·licitud de preinscripció a cicles del grau corresponent per al curs 2021-2022, si escau.

Més informació: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/