A PARTIR DE DEMÀ, 14 DE JULIOL A LES 12 H, ELS ASPIRANTS QUE HAGIN APROVAT LES PROVES D’ACCÉS PODRAN PASSAR PER L’INSTITUT A RECOLLIR ELS SEUS CERTIFICATS.

Llista provisional preinscripció a cicles formatius de grau mitjà i superior

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb el barem provisional a 09/07/2020 CICLES MITJANS D’FP

El període de presentació de reclamacions  és del dia 10 al 14 de juliol, i s’ha d’enviar al correu electrònic secretaria@insgallecs.cat, afegint els documents que justifiquin la vostra reclamació (certificat de notes, homologació estudis estrangers, etc.)

PUBLICACIÓ DE QUALIFICACIONS PROVISIONAL PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS 2020

GM

GS

Publicació de qualificacions provisionals

8 de juliol

Reclamacions sobre qualificacions a la CA

del 9 al 13 de juliol

Publicació de qualificacions definitives i emissió de certificats de prova completa

14 de juliol

Emissió de certificats d’una part de la prova de GS

20 de juliol

Presentació de reclamacions i recursos

Les reclamacions contra les qualificacions provisionals, com també les peticions de revisions d’exàmens, es presentaran mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre: provesacces@insgallecs.cat

Certificats de superació

Els certificats de superació de les proves, s’enviaran per correu ordinari i s’informarà als aspirants que vulguin participar en la preinscripció que no fa falta que el presentin, atès que es creuaran les dades necessàries entre proves i preinscripció.

Consultes d’informació i altres dubtes

Qualsevol consulta o petició d’informació es gestionarà a través del correu electrònic: provesacces@insgallecs.cat

Per a més informació:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

INSTITUT GALLECS

Mollet del Vallès, 29 de juny de 2020