Política de qualitat

El Projecte de Qualitat i Millora Contínua

PQiMC té com a objectiu ajudar als centres educatius a dissenyar, implementar, avaluar i millorar contínuament els seus sistemes de gestió. Les metodologies utilitzades es fonamenten en els principis de la gestió de la qualitat i d’acord amb models basats en normes internacionals (ISO 9001 i EFQM). La finalitat última del Projecte és la d’aconseguir l’excel·lència en els resultats educatius a través de la millora contínua dels processos, la confiança i la satisfacció de l’alumnat, les famílies, les empreses i els diferents agents implicats, envers el servei educatiu proporcionat.

Política de qualitat a l’INS Gallecs

1. Compromís de la Comunitat Educativa del Centre

La direcció i les diverses coordinacions de l’Institut es comprometen a establir i difondre una política de qualitat, proposant objectius i línies d’actuació, a gestionar la disponibilitat de recursos, sensibilitzar tot el personal i revisar el procés anualment, proposant actuacions de millora.

2. Enfocament als grups d’interès

La direcció de l’INS Gallecs gestionarà la millor resposta a les necessitats i expectatives de l’alumnat, professorat, famílies, personal d’administració i serveis, empreses i institucions, i a la societat en general com a servei públic que som. La direcció i la comissió de qualitat analitzarà i valorarà els suggeriments, reclamacions, queixes i satisfacció de tots aquests grups d’interès.

3. Política de Qualitat a l’INS Gallecs

La política de Qualitat de l’INS Gallecs vol satisfer les necessitats i expectatives de la nostra Comunitat Educativa, i de la societat en general, oferint uns ensenyaments i serveis de qualitat mitjançant:

•   La satisfacció de les expectatives i necessitats formatives de l’alumnat.
•   El desenvolupament, implicació i satisfacció professional de l’equip humà del centre.
•   L’assoliment dels objectius de l’INS com a institució educativa i centre de formació.
•   La millora contínua de les activitats i serveis que desenvolupa.
•   El compromís de complir amb els requisits i de millorar contínuament l’eficàcia del sistema de gestió.

•   Participar activament en la formació dels diferents agents de la comunitat educativa del centre.

Tota la Comunitat Educativa es co-responsable de participar activament en el desenvolupament d’aquesta política de qualitat. La Comissió de Qualitat treballa per la eficàcia i eficiència dels processos que constitueixen el sistema de gestió del centre; oberta sempre a la innovació pedagògica. Betllarà per instaurar la cultura de la millora contínua.

La Comissió de Qualitat està constituïda per diversos sectors de la CE: direcció, coordinacions de l’àmbit organitzatiu i pedagògic.

4. Objectius de Qualitat. Planificació del Sistema de Gestió de Qualitat (SGQ)

La direcció i les diferents coordinacions de l’INS Gallecs, en funció dels resultats obtinguts de les diverses diagnosis efectuades i de l’anàlisi dels indicadors, estableixen uns objectius de qualitat que s’inclouen en els Objectius anuals, en concordança amb els Objectius estratègics i els Objectius del Projecte de Direcció. La planificació dels SGQ assegura:

•  L’establiment de tot el necessari per l’assoliment dels objectius.
•  L’organització del sistema de gestió per processos.
•  La rendibilitat dels recursos.

•  La satisfacció de la Comunitat Educativa.

•  La millora contínua en els processos de l’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat de les diferents etapes educatives del centre, així com en processos transversals que afecten a l’alumnat, com l’FCT, l’FP Dual, l’assessorament i reconeixement, etc

•  La difusió de la cultura de la millora contínua.

Al mes d’octubre, un cop “tancat” el curs acadèmic, fem la Revisió del Sistema General de Qualitat analitzant els 39 Indicadors i els valors que hem assolit, “ajustant” els criteris d’acceptació i reflexionant les causes, si fos el cas, del no assoliment d’aquests criteris. Així mateix, analitzem les enquestes de satisfacció de tots els grups d’interès, amb el mateix objectiu.

Amb el suport de