Servei de reconeixement

Convocatòria curs 2020/2021

 

Assessorament integrat

Cicles Formatius, els quals a partir de gener de 2021 no poden oferir el Servei d’Assessorament i el Servei de Reconeixement Acadèmic.

Si alguna persona vols inscriure’s a algun d’aquests dos serveis ho ha de fer a través de la preinscripció al procediment d’Avaluació i acreditació de competències professionals, que estarà accessible a través de la web http://acreditat.gencat.cat/ca/index.html

 
1 Activitats comercials
2 Administració i finances
3 Agències de viatges i gestió d’esdeveniments
4 Animació sociocultural i turística
5 Aprofitament i conservació del medi natural
6 Assistència a la direcció
7 Atenció a persones en situació de dependència
8 Automoció
9 Comerç internacional
10 Comercialització de productes alimentaris
11 Cuina i gastronomia
12 Documentació i administració sanitàries
13 Emergències sanitàries
14 Gestió de l’aigua
15 Gestió de vendes i espais comercials
16 Guia, informació i assistència turístiques
17 Higiene bucodental
18 Instal·lacions de telecomunicacions
19 Instal·lacions elèctriques i automàtiques
20 Integració social
21 Jardineria i floristeria
22 Manteniment electromecànic
23 Mediació comunicativa
24 Planta química
25 Promoció d’igualtat de gènere
26 Sistemes microinformàtics i xarxes
27 Transport i logística
28 Xarxes, instal·lacions i estacions de tractament d’aigües

Descripció del servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials:

El servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials és un servei que presta l’Institut Gallecs, a sol·licitud de la persona usuària, de forma individual.

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral permet a les persones adultes posar en valor aquells aprenentatges que han adquirit i obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.

Únicament es poden reconèixer els aprenentatges relacionats amb els crèdits, o unitats formatives que derivin d’unitats de competència dels títols de formació professional inicial.

Una junta de reconeixement avalua l’usuari. Aquesta està integrada per dos professors del cicle formatiu i es constitueix en el centre educatiu.

La junta analitza l’informe d’assessorament, obtingut en el servei d’assessorament,  i els altres documents que aporta la persona de les unitats formatives o crèdits que vol que li siguin reconeguts. També convoca la persona per fer-li una entrevista personal de contrastació i valorar, de forma col·legiada, els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Si la junta reconeix acadèmicament determinades unitats formatives o crèdits, el centre emet un certificat parcial amb valor acadèmic. Això vol dir que el centre expedeix un certificat oficial on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.

Posteriorment, si es vol obtenir el títol del cicle corresponent i convalidar les unitats formatives o crèdits (reconeguts) cal matricular-se, totalment o parcial, en el cicle formatiu corresponent, acreditant els requisits acadèmics d’accés que s’estableixen per als cicles formatius de grau mitjà o superior, segons correspongui.

La convalidació de les unitats formatives o crèdits certificats en els centres del Departament d’Ensenyament és gratuïta.

Si es completa un crèdit, una unitat formativa o un mòdul d’un cicle formatiu a través del reconeixement acadèmic, s’anotarà “convalidat” en l’expedient acadèmic.

Destinataris

S’adreça a persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral o en activitats socials en relació amb els títols oficials de formació professional.

Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:

Haver complert 18 anys,

Acreditar experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el sector,

Disposar de l’informe d’assessorament obtingut en el servei d’assessorament, o document equivalent de convocatòries     d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament del mateix títol o d’un títol afí.

El fet de participar en el servei d’assessorament no comporta reserva de places pel servei de reconeixement.(Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost)

També hi poden accedir les persones que han rebut el servei d’assessorament en el marc de la validació dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral en activitats socials (annex 3 de la Resolució EDU de 30 de juny, per la qual s’estableix el programa experimental qualifica’t en els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu).

Només es pot fer una sol·licitud per persona.

L’oferta del servei de reconeixement es fa per cicles formatius.

Carta de compromís de qualitat del servei

Preu del servei:

Els imports en els centres dependents del Departament d’Educació són els següents:
– una unitat formativa de títol LOE: 18 euros

Criteris d’admissió:

L’ordre d’admissió, com a centre del Departament, es realitzarà d’acord amb els criteris següents:
– de més a menys edat
– de més a menys experiència laboral o activitats socials relacionades amb el cicle formatiu

Oferta de places de l’Institut Gallecs per cicles i famílies:

Cicle Família professional
Nom del cicle
Codi Places
CFPM Administració Gestió administrativa AG10 2
CFPM Serveis socioculturals i a la comunitat
Atenció a persones en situació de dependència
SC10 2
CFPS Administració
Administració i finances
AGB0 2
CFPS Serveis socioculturals i a la comunitat
Educació infantil
SCB0 2
CFPS Serveis socioculturals i a la comunitat
Integració social
SSC0
2

Publicació del calendari previst del servei de Reconeixement:

18 de gener de 2021

 

Data sessió informativa del servei de Reconeixement

27 de gener de 2021 via telemàtica.

Full de sol·licitud del Servei

Període d’admissió de sol·licituds

Del 2 al 9 de febrer de 2021

Lloc: via telemàtica secretaria@insgallecs.cat

Publicació de la llista de persones admeses i llista d’espera

Provisionals: 11 de febrer de 2021

Període de reclamacions: del 12 al 17 de febrer de 2021

Lloc: via telemàtica secretaria@insgallecs.cat

Llistes definitives: 19 de febrer de 2021

Inscripció i pagament del Servei de Reconeixement

Del 22 al 26 de febrer de 2021

Lloc: via telemàtica secretaria@insgallecs.cat

Data d’inici de les sessions de Reconeixement

2 de març de 2021

Informació del Departament d’Educació.

Web Departament

Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost,
d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012)

Ordre ENS/270/2012, de 31 d’agost,
de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament. (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012)