Programació General Anual del Centre

La Programació General Anual del Centre (PGA) és l’instrument de gestió del centre que, en el marc del seu projecte educatiu, i com a conseqüència dels processos de diagnosi i d’avaluació que es duguin a terme, recull tots els aspectes relatius a l’organització i funcionament del centre, concretant i sistematitzant en objectius operatius les qüestions prioritzades del centre per a un curs escolar.

La Programació General Anual de Centre pel curs 2019-2020 va ser aprovada per la directora el 7 de novembre de 2019.

Resolució de la directora del centre educatiu Institut Gallecs, de Mollet del Vallès, per la qual aprova la Programació General Anual de centre.