Servei d’assessorament

Convocatòria curs 2019/2020

 

Descripció del servei

  • El Servei d’assessorament és un servei que presta l’Institut Gallecs, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.
  • És requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Carta de compromís de qualitat del servei

Preu del servei:

60 € (ORDRE ENS/270/2012, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d’Educació (DOGC núm. 6221, de 27.9.201). L’ordre determina en quines situacions les persones interessades poden demanar exempcions i bonificacions

Oferta de places de l’Institut Gallecs per cicles i famílies:

Cicle Família professional
Nom del cicle
Codi Places
CFPM Administració
Gestió administrativa
AG10 5
CFPM Serveis socioculturals i a la comunitat
Atenció a persones en situació de dependència
SC10 5
CFPS Administració
Administració i finances
AGB0 5
CFPS Serveis socioculturals i a la comunitat
Educació infantil
SCB0 5
CFPS Serveis socioculturals i a la comunitat
Integració social
SSC0
5

Publicació del calendari previst del servei  d’Assessorament: 

26 de setembre de 2019

Data sessió informativa del servei d’Assessorament

14 d’octubre de 2019 a l’Institut Gallecs.

Full de sol·licitud del Servei d’Assessorament

Període d’admissió de sol·licituds

Del 15 al 31 d’octubre de 2019.

Lloc: Secretaria del centre.

Publicació de la llista de persones admeses i llista d’espera

Provisionals: 6 de novembre de 2019

Període de reclamacions: de 7 al 14 de novembre de 2019

Lloc: Secretaria del centre.

Llistes definitives: 15 de novembre de 2019

Inscripció i pagament del Servei d’Assessorament

Del 18 al 29 de novembre de 2019

Lloc: Secretaria del centre.

Data d’inici de les sessions d’Assessorament

25 de novembre de 2019

Informació del Departament d’Educació

Web Departament

  • Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012)
  • Ordre ENS/270/2012, de 31 d’agost, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d’Educació. (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012)