Servei d’assessorament

Convocatòria curs 2020/2021

 

Assessorament integrat

Cicles Formatius, els quals a partir de gener de 2021 no poden oferir el Servei d’Assessorament i el Servei de Reconeixement Acadèmic.

Si alguna persona vols inscriure’s a algun d’aquests dos serveis ho ha de fer a través de la preinscripció al procediment d’Avaluació i acreditació de competències professionals, que estarà accessible a través de la web http://acreditat.gencat.cat/ca/index.html

 
1 Activitats comercials
2 Administració i finances
3 Agències de viatges i gestió d’esdeveniments
4 Animació sociocultural i turística
5 Aprofitament i conservació del medi natural
6 Assistència a la direcció
7 Atenció a persones en situació de dependència
8 Automoció
9 Comerç internacional
10 Comercialització de productes alimentaris
11 Cuina i gastronomia
12 Documentació i administració sanitàries
13 Emergències sanitàries
14 Gestió de l’aigua
15 Gestió de vendes i espais comercials
16 Guia, informació i assistència turístiques
17 Higiene bucodental
18 Instal·lacions de telecomunicacions
19 Instal·lacions elèctriques i automàtiques
20 Integració social
21 Jardineria i floristeria
22 Manteniment electromecànic
23 Mediació comunicativa
24 Planta química
25 Promoció d’igualtat de gènere
26 Sistemes microinformàtics i xarxes
27 Transport i logística
28 Xarxes, instal·lacions i estacions de tractament d’aigües

Descripció del servei

  • El Servei d’assessorament és un servei que presta l’Institut Gallecs, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.
  • És requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Carta de compromís de qualitat del servei

Preu del servei:

60 € (ORDRE ENS/270/2012, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d’Educació (DOGC núm. 6221, de 27.9.201). L’ordre determina en quines situacions les persones interessades poden demanar exempcions i bonificacions

Oferta de places de l’Institut Gallecs per cicles i famílies:

Cicle Família professional
Nom del cicle
Codi Places
CFPM Administració
Gestió administrativa
AG10 2
CFPM Serveis socioculturals i a la comunitat
Atenció a persones en situació de dependència
SC10 2
CFPS Administració
Administració i finances
AGB0 2
CFPS Serveis socioculturals i a la comunitat
Educació infantil
SCB0 2
CFPS Serveis socioculturals i a la comunitat
Integració social
SSC0
2

Publicació del calendari previst del servei d’Assessorament: 

30 de setembre de 2020

Data sessió informativa del servei d’Assessorament

19 d’octubre de 2020 via telemàtica.

Full de sol·licitud del Servei d’Assessorament

Període d’admissió de sol·licituds

Del 2 al 20 de novembre de 2020.

Sol·licituds via telemàtica: secretaria@insgallecs.cat

Publicació de la llista de persones admeses i llista d’espera

Provisionals: 24 de novembre de 2020

Període de reclamacions: de 25 al 30 de novembre de 2020

Via telemàtica: secretaria@insgallecs.cat

Llistes definitives: 3 de desembre de 2020

Inscripció i pagament del Servei d’Assessorament

Del 9 al 17 de desembre de 2020

Via telemàtica: secretaria@insgallecs.cat

Data d’inici de les sessions d’Assessorament

18 de gener de 2021

Informació del Departament d’Educació

Web Departament

  • Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012)
  • Ordre ENS/270/2012, de 31 d’agost, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d’Educació. (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012)