– Documentació de centre

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)

El projecte educatiu de centre (PEC) és el document que defineix com funciona el nostre centre educatiu. Inclou els principis rectors que el diferencien d’altres centres, adaptat a la realitat de l’entorn del nostre alumnat i d’acord amb les conviccions pedagògiques dels docents; explicita les línies d’atenció a la diversitat i els objectius a mig termini; desglossa les línies mestres d’organització, que es concretaran al projecte curricular. Aquest document és la base de les programacions dels professors/es i de qualsevol actuació singular que es vulgui dur a terme al nostre institut, a més és objecte d’inspecció per part de l’administració, per tal de garantir que s’adeqüi a les lleis vigents sobre educació.

Podeu consultar aquest document clicant sobre el següent enllaç: Projecte Educatiu de Centre (PEC)

 

PROJECTE DE DIRECCIÓ (PdD)

El projecte de direcció (PdD) és un document bàsic del centre docent i un instrument de la seva autonomia: en desplega el projecte educatiu, en quantifica i temporitza les millores i en vincula l’acció dels òrgans unipersonals i col·legiats.

Podeu consultar aquest document clicant sobre el següent enllaç: Projecte de Direcció (PdD)

 

Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC)

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) han de contenir elements relacionats amb l’estructura organitzativa del centre, han de regular aspectes relacionats amb la participació de la comunitat escolar en la vida del centre, han de concretar les normes de convivència del centre i l’aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismes de mediació, i la definició de les faltes lleus dels alumnes i l’establiment de mesures correctores i sancionadores.

Podeu consultar aquest document clicant sobre el següent enllaç: Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) – SETEMBRE 2020

 

Projecte Lingüístic (PL)

El projecte lingüístic (PL) és el document que recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre educatiu. En aquest document queden definits el tractament de la llengua catalana i el procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua castellana, les diferents opcions amb referència a les llengües estrangeres i els criteris generals per a les adequacions de les llengües a la realitat sociolingüística del centre.

Podeu consultar aquest document clicant sobre el següent enllaç:  Projecte Lingüístic (PL)