– Autorització de menors per viatges d’estudis a l’estranger

Un menor pot viatjar sol a l’estranger sempre que disposi de l’autorització per poder viatjar a l’estranger del pare, la mare o el seu tutor legal, d’acord amb la normativa legal actual.

Els alumnes menors d’edat estrangers, siguin o no siguin residents, mentre no disposin del document DNI espanyol han de tramitar el seu full d’autorització de menors de sortida a l’estranger a l’ambaixada o consolat del seu país i NO en comissaries de Mossos d’Esquadra com es feia fins ara.

En el cas dels menors d’edat que disposin del document DNI espanyol, aquesta autorització és un document que s’ha d’emplenar i que ha d’estar segellat i signat per un agent de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra per tenir validesa. De manera que cal dirigir-se a una comissaria per demanar l’autorització. Un cop aconseguida, té una validesa de tres mesos a partir de la data d’expedició del document.

Els requisits per validar el document són:

 1. El menor ha de disposar d’un document  vàlid que l’identifiqui; és a dir, o bé el DNI o bé el passaport. Sense cap d’aquests documents el menor no podrà sortir d’Espanya. El resguard del DNI, mentre s’està fent el document original, no és vàlid perquè no porta fotografia.
 2. Per a països que no formen part de l’espai Schengen el menor necessita un passaport, l’autorització i, en el cas que el país de destinació ho sol·liciti, un visat.
 3. Per a països que formen part de l’espai Schengen el menor necessita una documentació específica en els casos següents:
  • Si el menor és nacional i resident (és a dir, té la nacionalitat espanyola i resideix dins el territori espanyol), per sortir d’Espanya necessita:
   • DNI o passaport en vigor.
   • Autorització per poder viatjar a l’estranger.
  • Si el menor és estranger no comunitari, però resident a Espanya (per tant, disposa de Número d’Identificació d’Estrangers – NIE), per sortir d’Espanya necessita:
   • El passaport. Amb el NIE només no serveix, perquè aquest document no té validesa fora d’Espanya. Però a l’hora d’entrar de nou a Espanya sí que necessitarà el NIE.
   • Autorització per poder viatjar a l’estranger.
  • Si el menor és estranger i no resident (és a dir, disposa d’un visat, per exemple d’estudis, per un temps determinat i viu en una residència o amb una família que l’acull durant l’estada):
   • El menor s’haurà d’adreçar al consolat del país de procedència, donat que el Mossos d’Esquadra no tenen la competència per fer les autoritzacions en aquest cas.

Sol·licitud Autorització per poder viatjar a l´estranger

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

 1. DNI o passaport del menor (original i fotocòpia)
 2. DNI o passaport de la mare, pare o tutor legal del menor (original i fotocòpia)
 3. Llibre de família (original i fotocòpia)

El pare, mare o tutor legal és qui autoritza el menor i qui ha d’emplenar aquest document, que ha d’estar segellat i signat per un agent de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra per tenir validesa.

Enllaç pàgina Generalitat de Catalunya