– Organigrama

A l’Institut es constitueixen Departaments Didàctics en funció de les àrees curriculars de l’Educació Secundària Obligatòria, en els quals s’integrarà el professorat d’acord amb les seves especialitats, agrupades per llur afinitat.

En el si de cada Departament es coordinen les activitats docents de les àrees i matèries corresponents, es concreta el currículum i es vetlla per la metodologia i la didàctica de la pràctica docent. Al front de cada Departament es nomena un Cap de Departament.

A continuació podeu veure la composició dels Departaments didàctics i els càrrecs unipersonals de coordinació. A més també podeu altres càrrecs unipersonals i les tutories de cada grup.

DEPARTAMENTS  I  CÀRRECS  UNIPERSONALS
LLENGUA CATALANA I LITERATURA / LLENGÜES CLÀSSIQUES
Helena Rufat Casals Secretària de l’institut.
Ma. Antònia Fa Carné Coordinadora Revista.
Cap de Departament.
Imma Farré Vilalta  Tutora 4t B ESO
Joan Morera Profitós Professor de Llengües clàssiques.
Coord. de llengua, interculturalitat i cohesió social (LIC).
LLENGUA  CASTELLANA I LITERATURA
Yolanda Latorre Ceresuela Cap de Departament.
Núria García Martínez Tutora 2n Batxillerat
Eduard Mesalles Palau
LLENGÜES ESTRANGERES
Rosa Ma. Trepat Cantons Tutora 1r B ESO.
Maite Fernández Hernández Coordinadora Pedagògica.
Isabel Pérez Pirla Cap de Departament.
Monserrat Español Rubinat Tutora 4t C ESO
MATEMÀTIQUES
Ma. Lourdes Coma Camats Coordinadora Biblioteca.
Tutora 1 A ESO
Vicent Fornons Jou Director de l’institut.
Anna Añón Sebastià Professora d’Economia.
Montse Rafel Blanch Cap de Departament.
CIÈNCIES DE LA NATURA
Anna Roldán Pueyo Cap de Departament.
Montserrat Cabré Cucó Tutora 2n A ESO.
Coordinadora de Riscos Laborals.
Paco Mengual Mulet  Tutor 3r B ESO
Remei Castelló Balcells Cap de Seminari.
CIÈNCIES SOCIALS
Dolors Gardeñes Rosell Coordinadora d’Activitats Extraescolars.
Asunción Asín Aybar Coordinadora de Mediació Escolar.
Professora de Religió (1/2 jornada).
Marc Mateu Miranda Cap de Departament.
Ma. Jesús Oms Vilanova Cap de Seminaris.
TECNOLOGIA
Lídia Pascual Pou Cap d’Estudis.
Elisabet Margalida Nebot Coordinador TAC
Cap de Departament
Emma Aloy Tutora 4t A ESO.
EDUCACIÓ FÍSICA
Teresa Claverol Poza Cap de Departament.
Coordinadora pla esport català
Tutora 1r Batxillerat.
Margarida Oró Lluch  
EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
Margarida Oró Lluch Cap de Departament.
Ma. Angels Bosch Serna Tutora 3r A ESO.
MÚSICA
Sílvia Rufach Escolà Cap de Departament
Tutora 2n B ESO.
ORIENTACIÓ 
Ramona Cases Folguera Psicopedagogia i Servei d’orientació.
EL CLAUSTRE DE PROFESSORS

El Claustre de Professors és l’òrgan propi de participació d’aquests en la gestió i la planificació educatives de l’Institut.

Funcions del Claustre de Professors.

– Participar en l’elaboració del Projecte Educatiu del Centre.
– Informar i aportar propostes al Consell Escolar del Centre i a l’Equip Directiu sobre l’organització i la Programació General del Centre, i per al desenvolupament de les activitats escolars complementàries i de les extraescolars.
– Establir criteris per a l’elaboració del Projecte Curricular del Centre, aprovar-lo, avaluar-ne l’aplicació i decidir-ne possibles modificacions.
– Elegir els seus representants al Consell Escolar del Centre.
– Informar del nomenament dels professors-tutors.
– Emetre informe favorable sobre la proposta de creació d’altres òrgans de coordinació abans que el Director no la presenti al Consell Escolar del Centre.
– Fixar i coordinar les funcions d’orientació i tutoria dels alumnes.
– Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i la investigació pedagògiques, i en el de la formació del professorat de l’Institut.
– Analitzar i valorar els resultats de l’avaluació dels alumnes i del Centre en general.
– Aportar al Consell Escolar criteris i propostes per a l’elaboració del Reglament de Règim Interior.
– Aportar a l’Equip Directiu criteris pedagògics sobre distribució horària del Pla d’Estudis del Centre, la utilització racional de l’espai escolar comú i de l’equipament didàctic en general.
– Conèixer les candidatures a la Direcció i els programes presentats pels candidats.
– Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició del Departament d’Ensenyament.

Funcionament del Claustre de Professors del Centre.

El Claustre es reuneix preceptivament una vegada cada dos mesos amb caràcter ordinari i sempre que el convoqui el Director o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres. És preceptiu que es reuneixi al començament i al final de cada curs escolar.
L’assistència al Claustre és obligatòria per a tots els seus membres.
El secretari del Centre estén acta de cada sessió del Claustre, la qual, una vegada aprovada, passa a formar part de la documentació general del Centre.

L’EQUIP DIRECTIU

L’Equip Directiu està integrat pel Director, el Cap d’Estudis, el Coordinador Pedagògic i el Secretari. (Òrgans unipersonals de govern dels Instituts d’Educació Secundària) .
L’Equip Directiu assessora el Director en matèries de la seva competència, elabora la Programació General, el Projecte Educatiu, el Reglament de Règim Interior i la Memòria Anual de l’Institut.
Així mateix, l’Equip Directiu afavoreix la participació de la comunitat educativa i estableix  els criteris per a l’avaluació interna del centre i coordina les actuacions dels òrgans unipersonals de coordinació.

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS)

Correspon a aquest cos desenvolupar les tasques de caràcter auxiliar en matèries administratives, de gestió, d’inspecció, de control o similars adients amb el nivell de titulació que es requereix, així com l’atenció als alumnes.
El personal d’administració i serveis de l’Institut està integrat per:

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Ma. Isabel Talarn Gilabert Administrativa
Yolanda Garcia Ruiz Conserge
Jordi Capell Brufau Conserge