– Consell escolar

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan de participació (pares, professors, alumnes, municipi i personal auxiliar i de serveis) de la Comunitat Escolar en el govern dels Instituts d’Educació Secundària i  l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats.

Composició del Consell Escolar del Centre.

El Consell Escolar del Centre estableix el nombre de representants de cada sector respectant els criteris esmentats anteriorment. D’aquesta configuració del Consell Escolar, el President en dóna compte al Delegat Territorial. No es pot modificar la configuració del Consell Escolar del Centre durant els tres cursos acadèmics següents a aquell en què és determinada.
La condició de membre electe del Consell Escolar del  centre s’adquireix per quatre anys. Cada dos anys es renova la meitat dels membres representants del sector d’alumnes i pares d’alumnes, sens perjudici que es cobreixin d’immediat les vacants que es produeixin. En aquest darrer supòsit la condició de membre electe s’estendrà fins a la data de finalització prevista pel mandat del membre substituït.

El Consell Escolar està format per:

MEMBRES  DEL  CONSELL  ESCOLAR
PRESIDENT Vicent Fornons
CAP D’ESTUDIS Lídia Pascual
PROFESSORS M. Lourdes Coma, Margarita Oró, Yolanda Latorre, Joan Morera, Anna Roldan i Imma Farré.
PARES M. Teresa Agustí i Eva Llauet.
AMPA Ruben Escolà
ALUMNES Andrea Escarraman, Cesc Alférez i Roger Tenorio.
PERSONAL Isabel Talarn
AJUNTAMENT Ramona Balagué
SECRETARIA Helena Rufat

 

Competències del Consell Escolar.

– Aprovar la creació d’altres òrgans de coordinació de l’Institut i assignar-los competències sens perjudici de les funcions dels òrgans de coordinació preexistents.
– Decidir sobre l’admissió d’alumnes, dins el marc de la normativa vigent.
– Aprovar el Pressupost del Centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
– Aprovar el Pla de Convivència.
– Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats escolars complementàries, de les activitats extraescolars i serveis, si escau, amb la col·laboració de l’Associació de Pares d’Alumnes. Aprovar-ne la programació i avaluar-ne l’execució.
– Avaluar i aprovar la Programació General del Centre que, amb caràcter anual elabori l’Equip Directiu.
– Avaluar i aprovar la Memòria Anual d’activitats del Centre.
– Establir els criteris sobre la participació del Centre en activitats culturals, esportives i recreatives, així com aquelles accions assistencials a les quals el Centre pot prestar la seva col·laboració, escoltades l’Associació de Pares i l’Associació d’Alumnes.
– Establir les relacions de col·laboració amb altres centres amb finalitats culturals i educatives.
– Promoure l’optimització de l’ús de les instal·lacions i material escolar, i la seva renovació, així com vetllar per la seva conservació.
– Analitzar i valorar el funcionament general del Centre, l’evolució del rendiment escolar i elaborar un informe que s’inclou en la Memòria Anual.
– Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per disposició del Departament d’Ensenyament.

Funcionament del Consell Escolar del Centre.

– El Consell Escolar del Centre es reuneix preceptivament una vegada cada trimestre i sempre que el convoca el seu President o bé ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. A més, preceptivament, es farà reunió a l’inici del curs i una altra al final.
– Es procurarà que les decisions del Consell Escolar es prenguin per consens. Si no és possible arribar a un acord es determinarà la decisió per majoria dels membres presents, llevat dels casos que la normativa determini una altra majoria qualificada.
– La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà tramesa pel Director, amb antelació suficient, juntament amb la documentació necessària que hagi de ser objecte de debat, i, si s’escau, d’aprovació.