Projecte educatiu

D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, el projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre. Ha estat aprovat el 5 de febrer de 2020 pel Claustre i el Consell Escolar. En ell trobareu alguns dels criteris d’ordenació pedagògica, prioritats i plantejaments educatius, procediments d’inclusió i altres actuacions que caracteritzen el centre, així com els criteris que defineixen l’estructura organitzativa. El centre pertany i participa a les Xarxes pel canvi (núm. 26).

Projecte Educatiu de centre (2020)