Matèries Globaliztades

El nom oficial és el de Treball Globalitzat (TG), on es fusionen 3 matèries, que són Tecnologia, Ciències Socials i Ciències Naturals. El curs es divideix en treballs globalitzats d’unes cinc/sis setmanes aproximadament que són d’una temàtica diferent. A més, a la primavera i a la tardor, existeixen dos TG especials, els coneguts com Treballs Globalitzats de Proposta Externa (TGPE), que es generen perquè un organisme extern, normalment una organització sense ànim de lucre, realitza una comanda a l’institut perquè els alumnes treballin sobre un tema amb una finalitat concreta, que es materialitza en un producte que respongui a la comanda efectuada.

Llengües Avancem

Estructures comunes: conceptes comuns en les llengües catalana i castellana com ara l’ortografia, la fonètica, les categories gramaticals o la puntuació es poden ensenyar en una mateixa classe. No cal donar per separat cada un d’aquests aspectes en una classe de català i una altra de castellà.

GEP

Science