Perfil del contractant

 Licitació del concurs de neteja del centre

Document Descarrega el document
  • Prorroga Contracte Servei de neteja
pdf
  • plec de clàusules administratives particulars
 pdf
  • plec de prescripcions tècniques
pdf
  • anunci de licitació
pdf
  • resolució d’adjudicació.
pdf
  • formalització del contracte
pdf