ESO

L‘educació secundària obligatòria (ESO) és gratuïta. Comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16, tot i que els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18.

Quan l’alumne/a supera l’ESO pot accedir als estudis de Batxillerat o de Cicles Formatius de Grau Mitjà. En cas contrari disposa d’accés als PFI (Programes de Formació i Inserció).


Coneix l’Institut


Llibres de text curs 2020-2021

SISTEMA DE LLIBRES SOCIALITZATS

El sistema de llibres socialitzat porta anys funcionant al nostre centre. D’aquest sistema destaquem principalment dos aspectes:

  • El gran estalvi econòmic que suposa per a les famílies al llarg de tota l’ESO.
  • El fet de ser un sistema que fomenta la cura i el manteniment de materials i llibres per part dels alumnes.

La quota inclou: llibres de text, llibres d’activitats, llibres de lectura obligatòria, agenda i carpeta, fotocòpies i dossiers.


Desenvolupament curricular

Primer i segon ESO

Aquests dos primers cursos presenten el currículum exposat a continuació:

1r ESO 2n ESO
Llengua Catalana 4 4
Llengua Castellana

Blog de l’assignatura (Punto y seguido 1º ESO)

4 3
Anglès 3 3
Matemàtiques 4 4
Ciències Experimentals 3 3
Ciències Socials 3 3
Educació física 2 2
Tecnologia 3 3
Visual i Plàstica 2
Música 2
Religió 2
Optativa 1 2
Tutoria 1 1
Total d’hores 30 30
Assignatura optativa de 1r d’ESO
Assignatura optativa de 2n d’ESO a escollir entre les següents opcions:

 

Tercer i quart ESO

Aquests dos cursos presenten el currículum exposat a continuació:

3r ESO 4t ESO
Llengua Catalana 3 3
Llengua Castellana 3 3
Anglès 3 3
Matemàtiques 3 3
Ciències Experimentals 4
Ciències Socials 3 3
Educació física 2 2
Visual i Plàstica 2
Música 2
Educació per la ciutadania 1
Ètica 1
Religió/Orientació 1
Optativa 3
Tutoria 1 1
Projecte de recerca 1
Matèria especifica segons itinerari optatiu 9
Total d’hores 30 30

En el currículum optatiu de tercer hi ha Estudi guiat 3, Emprenedoria, Francès, Cultura clàssica i Mediació.

Des del curs 2009-2010 els tres itineraris a 4t d’ESO ofereixen diferents possibilitats d’elecció en funció dels interessos de l’alumne (Itinerari de ciències i tecnologia, Itinerari d’humanitats i ciències socials i Itinerari de Formació Professional).