PFI

PFI Auxiliar d’Activitats d’Oficina
PFI Auxiliar de Muntatges d’Instal·lacions Elèctriques d’Aigua i Gas


 

 

 

Programes de Formació i Inserció (PFI)

Els Programes de formació i inserció estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’Educació Secundària Obligatòria sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d’iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

El nostre centre ofert els següents programes de formació:

Aquests programes es configuren com a cursos formatius que han de permetre a aquests joves reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Podeu obtenir més informació en el següent enllaç:

Web Generalitat de Catalunya: triaeducativa