Procés extraordinari d’admissió als cicles d’FP Llistat amb el resultat del procés (assignacions)

Oferta de places

  • CFGM Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure, matí: 6 places
  • CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència, matí: 3 places
  • CFGS Ramaderia i Sanitat Animal, matí: 19 places

Resultat del procés – assignacions

Resultats del procés extraordinari

Calendari:

  • Publicació al web del Departament de l’ampliació de l’oferta: 8 de setembre de 2021.
  • Publicació al web del centre educatiu de l’oferta total disponible: 8 de setembre de 2021.
  • Presentació de sol·licituds al centre: del 8 al 14 de setembre.

Destinataris:

Poden participar-hi tots els alumnes que acreditin els requisits d’accés a l’ensenyament, independentment que hagin participat o no en el procés ordinari de preinscripció i hagin obtingut o no una assignació (inicial, de llista d’espera o de segona fase d’admissió).

Procediment:

Dins el termini previst, les persones interessades poden presentar una sol·licitud d’admissió a cadascun dels centres del seu interès. S’han de descarregar el formulari de sol·licitud que trobaran a la web:

Tota la informació per grau mitjà publicat per la Generalitat (molt recomanable)

Tota la informació per grau superior publicat per la Generalitat (molt recomanable)

Formulari de sol·licitud (grau mitjà i grau superior)

L’han d’emplenar i demanar fins a cinc peticions, cicles i torns, ordenades per prioritat i adjuntar la documentació acreditativa següent: 

  • ​document d’identificació personal: DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna; si és menor d’edat, llibre de família i DNI, NIE o passaport del tutor o tutora; 
  • certificació dels estudis o de la prova d’accés al·legats per a l’accés, en què consti la qualificació obtinguda. 
  • resguard de la sol·licitud de preinscripció a cicles d​el grau corresponent per al curs 2021-2022, si escau. 
Difusió dels resultats del procés

 

Els centres han d’informar de les assignacions a les persones interessades de la manera que considerin més efectiva (per correu electrònic o per telèfon, per exemple) i, a més, no més tard del 21 de setembre publicar la llista d’admesos que ha de detallar l’alumnat assignat i, si és el cas, l’alumnat no assignat i l’alumnat exclòs.