Reconeixement

Reconeixement

Servei de reconeixement d’aprenentatges en la formació professional

Informació detallada a la web de la Generalitat

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials és un servei que presta el centre educatiu, a sol•licitud de la persona interessada, i de forma personalitzada. El procés permet posar en valor aquells aprenentatges que han adquirit i obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.

Únicament, es poden reconèixer els aprenentatges relacionats amb els crèdits, o unitats formatives que derivin d’unitats de competència dels títols de formació professional inicial. El reconeixement acadèmic conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes .

Requisit previ: haver superat positivament el procés de Servei d’Assessorament de la FPI, tenir 18 anys complert i acreditar un mínim de dos anys d’experiència laboral o en activitats socials en el sector professional relacionat amb el cicle formatiu del qual es volen reconèixer els aprenentatges.

Consulteu les darreres novetats, terminis, documentació, llistats, etc. a la secció de noticies de la web o al tauler del centre

Darreres novetats sobre reconeixement

Carta de compromís de qualitat dels serveis:

Oferta de CICLES FORMATIUS de l’institut Mollerussa :

Calendari del procés:

Sol·licitud i inscripció al servei de reconeixement:

Cal portar els documents al registre del centre.

Llistat admesos:

La llista d’admesos es publicarà al taulell d’anuncis del centre.

Preu del Servei:

Segons el nombre de crèdits o unitats formatives.

Normativa :

Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012) RESOLUCIO