Assessorament

assessorament

Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu

Informació detallada a la web de la Generalitat

Servei que presta el centre educatiu, a sol•licitud de la persona interessada, i de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

És el requisit previ per participar desprès al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Consulteu les darreres novetats, terminis, documentació, llistats, etc. a la secció de noticies de la web o al tauler del centre

Darreres novetats sobre assessorament

 

Carta de compromís de qualitat dels serveis:

El centre es compromet a prestar el servei en els següents termes de qualitat: carta

Període d’admissió de les sol•licituds pel servei d’assessorament:

Presentació de documentació:

Les persones admeses hauran de presentar la documentació següent a la secretaria del centre,

  • Full d’inscripció al servei d’assessorament: Full dinscripció Assessorament (PDF)
  • Full de sol·licitud al servei d’assessorament: Sollicitud_servei_assessorament (PDF)
  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
  • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard de pagament del preu establert.

Preu del Servei: 60 euros. (pot variar d’un curs a un altre)

Reunió informativa:

Hi haurà una reunió informativa a les dependències del Institut Mollerussa, que s’indicarà oportunament pels canals de comunicació de l’Institut. Si ho desitgeu també podeu contactar amb nosaltres per demanar més informació detallada.

Normativa :

Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012) RESOLUCIÓ