Convalidacions i Exempcions (cicle de Química Ambiental LOGSE)

A1) Convalidacions directes de crèdits

Segons la normativa actual (ORDRE ENS/58/2003 i la ORDEN ECD/1055/2017),  pots convalidar de manera directa una sèrie de crèdits del CFGS de Química Ambiental si prèviament has cursat determinats estudis:

 • pots sol.licitar la convalidació del crèdit “Formació i Orientació Laboral” si has cursat aquest mateix crèdit en qualsevol Cicle Formatiu de Grau SUPERIOR (LOGSE) o si has cursat la matèria optativa de “Formació Laboral” al batxillerat.
 • pots sol.licitar la convalidació del crèdit “Relacions en l’Àmbit de Treball” si has cursat aquest mateix crèdit en qualsevol CFGS (LOGSE).
 • pots sol·licitar la convalidació del crèdit “Control d’emissions a l’atmosfera” si has curstat els crèdits “Contaminació atmosfèrica, acústica i per radiacions” i “Productes químics i vectors d’interès en salut pública” del Cicle Formatiu LOGSE de Salut Ambiental.
 • pots sol·licitar la convalidació del crèdit “Control de residus” si has cursat el crèdit “Residus sòlids i medi construït” del Cicle Formatiu LOGSE de Salut Ambiental.

La convalidació directa del crèdit “Operacions Bàsiques de Laboratori i Eines informàtiques” és competència de la direcció del centre, prèvia acreditació suficient de les competències d’aquest crèdit.

Instància per sol.licitar la convalidació directa de crèdits (A1)

A2) Convalidacions singulars de crèdits

 • Els alumnes amb el títol de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals podran sol.licitar la convalidació (singular) del crèdit 6: Seguretat Química i Higiene Industrials.
 • Els alumnes amb el títol de Tècnic Superior en Química Industrial (LOE) podran sol.licitar la convalidació (singular) del crèdit 6: Seguretat Química i Higiene Industrials.
 • Els alumnes amb el títol de Tècnic Superior en Laboratori d’Anàlisi i Control de la Qualitat (LOE) podran sol.licitar la convalidació (singular) del crèdit 4: Tècniques fisicoquímiques, químiques i microbiològiques d’anàlisi d’aigues.
 • *****Els alumnes que hagin cursat el crèdit “Formació i Orientació Laboral” de qualsevol cicle formatiu LOE (grau mig o superior) podran sol.licitar la convalidació (singular) del crèdit 8 FOL (atenció: cal consultar aquest supòsit, perquè podria ser no aplicable a partir del curs 2018-19!!!).

L’alumnat matriculat en un cicle formatiu que tingui aprovats un mínim de 30 crèdits d’un estudi universitari o 12 crèdits ECTS pot sol·licitar la convalidació (singular) d’un o més dels crèdits següents no relacionats amb les unitats de competència: FOL; RAT.

Per determinar aquesta convalidació serà d’aplicació el barem següent:

 • Entre 30 i 40 crèdits universitaris o un mínim de 12 crèdits ECTS dels estudis de grau aprovats: convalidació de crèdits del cicle formatiu la suma dels quals no sigui superior a 60 hores lectives.
 • Entre 41 i 50 crèdits universitaris o un mínim de 16 crèdits ECTS dels estudis de grau aprovats: convalidació de crèdits del cicle formatiu la suma dels quals no sigui superior a 120 hores lectives.
 • Més de 50 crèdits universitaris o més de 20 crèdits ECTS dels estudis de grau aprovats: convalidació de crèdits del cicle formatiu la suma dels quals no sigui superior a 180 hores lectives.

Si tens estudis universitaris i només demanes crèdits o unitats formatives transversals (FOL, RET, RAT, AGCE, EIE) o crèdits o unitats formatives de lliure disposició, cal presentar el títol o resguard (o certificat acadèmic cas de no estar acabats)
En cap cas no es poden convalidar parts de crèdits.

En el cas que els crèdits universitaris aprovats tinguin una relació d’afinitat amb altres crèdits del cicle formatiu diferents als esmentats, també se’n pot sol·licitar la convalidació (singular). En aquest cas s’haurà d’adjuntar el pla d’estudis cursat i el certificat acadèmic personal expedit pel centre universitari, amb indicació de les hores de les diferents matèries i el programa de les matèries en què es fonamenta la petició de convalidació.

L’alumnat matriculat en un cicle formatiu que tingui finalitzats ensenyaments de FP II que no hagin estat declarats equivalents a efectes acadèmics i professionals amb el cicle en què es troba matriculat també pot demanar una convalidació singular. En aquest cas ha d’adjuntar una còpia compulsada del títol dels estudis cursats.

La secretaria personalitzarà la instància adequada en cada cas.

 Pots consultar més informació addicional sobre convalidacions aquí.

B) Exempcions de FCT (pràctiques en empresa).

L’FCT permet assolir uns objectius d’inserció professional i de qualificació, al mateix temps que serveix d’orientació per a l’alumnat. L’FCT permet a l’alumnat familiaritzar-se amb la vida laboral (inserció) al mateix temps que li permet completar la seva formació en el seu camp professional (qualificació). L’assoliment d’aquests objectius permet establir el sistema d’exempcions que s’exposa a continuació.

Supòsits d’exempció:

S’estableixen uns criteris per a resoldre l’exempció, total o parcial, de l’FCT per a l’alumnat que acrediti experiència laboral.

Exempció total: L’exempció total s’atorgarà a aquells alumnes que acreditin experiència professional en el camp del CFGS de Química Ambiental de, com a mínim, 440h. L’alumne/a haurà de presentar -juntament amb la instància de sol.licitud d’exempció– un document acreditatiu de la seva experiència laboral actual o prèvia en empreses o institucions, fent tasques o funcions que es corresponguin amb la capacitació que atorga el cicle formatiu, com per exemple:

 • Certificat o informe de la empresa, on constin les hores d’experiència laboral i que detalli l’activitat, les funcions i tasques que ha realitzat en l’empresa
 • Contracte laboral
 • Full de salaris
 • Informe de vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social

En cas de treballar per compte propi:

 • Certificació d’alta de l’impost d’activitats econòmiques (IAE)
 • Rebuts de cotització a la Seguretat Social (si escau)
 • quota d’autònom
 • declaració trimestral positiva de l’activitat econòmica (model 130)

Exempció parcial: L’alumne/a queda exempt/a d’una part de l’objectiu d’inserció i està eximit d’una part de les hores corresponents al crèdit FCT. Li manca l’objectiu de la qualificació.

Casos:

Experiència professional en qualsevol activitat: s’haurà d’acreditar, com a mínim, 880h. L’exempció serà d’un 25% de les hores, és a dir, l’alumne/a haurà de realitzar 330h de FCT

Experiència professional en el camp de la Química Ambiental: S’hauran d’acreditar un mínim de 220h (fins a 439h). L’exempció serà del 50% de les hores, és a dir, l’alumne/a haurà de realitzar 220h. (Si el nombre d’hores realitzades supera les 439h, llavors l’alumne/a té dret a una exempció total)

Acreditació: L’alumnat haurà de presentar -juntament amb la instància de sol.licitud d’exempció– un document acreditatiu de la seva experiència laboral, com ara:

 • Certificat o informe de la empresa, on constin les hores d’experiència laboral i que detalli l’activitat, les funcions i tasques que ha realitzat en l’empresa (si s’ha d’acreditar experiència professional en el camp de la Química Ambiental)
 • Contracte laboral
 • Full de salaris
 • Informe de vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social
 • En cas de treballar per compte propi:Certificació d’alta de l’impost d’activitats econòmiques (IAE)
 • Rebuts de cotització a la Seguretat Social

Instància per demanar l’exempció (total o parcial) de la FCT

C) Convalidacions si després estudies un altre Cicle Formatiu (LOE)

Si després de cursar el CFGS de Química Ambiental vols fer un altre cicle formatiu (LOE), pots demanar la convalidació de la UF1 (Incorporació al treball) tant a grau superior com a grau mitjà del crèdit de FOL LOE. La UF2 de FOL LOE es podrà convalidar per la possessió del certificat de nivell bàsic en prevenció de riscos (si curses al nostre institut els crèdits C8 i C6 obtindries al final de curs el certificat de nivell bàsic en prevenció de riscos).

A més podràs demanar la sol·licitud singular d’algunes Unitats Formatives en el teu nou Cicle Formatiu, si estan relacionades amb algun crèdit cursat (per exemple, si després estudies Laboratori d’Anàlisi i Control de la Qualitat LOE podràs sol·licitar la convalidació singular de diverses Unitats Formatives).

D) Convalidacions si després estudies a la universitat

Podeu consultar les convalidacions a que dóna accés el títol de química ambiental, en aquest enllaç. Haureu de seleccionar “química ambiental” dintre de l’opció “Cicles Formatius de Grau Superior”. La llista de graus que apareixeran seran tots aquells en els quals us convalidaran alguna assignatura. Després, un cop a la fitxa del grau seleccionat, heu d’anar a la secció “Accés i Notes de tall” i després fer clic a “Convalidacions de cicles formatius de grau superior” per veure les convalidacions a les quals teniu dret