Línia Educativa

Imagen3

Treballar amb metodologies competencials
Volem aconseguir treballar sobre vivències i experiències reals que interessin a l’alumnat i que estableixin aprenentatges significatius. Aprofitarem l’interès i la curiositat natural que els nens ja tenen. En aquest sentit volem apostar pel treball per projectes  i el treball interdisciplinari. Partirem de les preguntes dels nens i nenes i de centres d’interès. Pels infants és una manera més propera, motivadora i coherent de concebre l’aprenentatge.

L’aprenentatge cooperatiu
Ens ajudarà a aprendre i a organitzar els grups d’alumnes de manera que treballin en cooperació molt més enllà del treball en equip, establint vincles d’interdependència i a la vegada desenvolupant el creixement personal. La finalitat és que els seus membres aprenguin junts i s’ajudin entre iguals.

Imagen4

Treball de les emocions
A les escoles ens preocupem fonamentalment de la part cognitiva i l’adquisició de coneixements. Però cal que ens preocupem també de l’aprenentatge social i emocional. L’educació emocional intervé en el desenvolupament dels alumnes ja que incentiva la seva motivació, predisposa a actituds més positives, millora les seves relacions i el seu autoconcepte i ajuda a obtenir millors resultats acadèmics.

Imagen12

L’aprenentatge de les ciències
Cal que ens plantegem com podem desenvolupar les idees i habilitats científiques dels infants en l’ensenyament-aprenentatge de les ciències. Tal com diu el Jordi Martí en el seu llibre Aprendre ciències a l’educació primària “Hem de tenir clares les idees científiques que es volen treballar i formular-se-les d’una manera assequible als infants; explorar les idees dels nens i nenes en relació amb els temes que es volen treballar; proposar als nens i nenes que interactuïn amb fenòmens i objectes de la realitat, tant físicament com intel·lectualment; ajudar-los a donar sentit a l’evidència i a la informació recollida tot usant els procediments i les actituds més relacionats amb l’activitat científica; encoratjar els nens i nenes a avaluar les seves idees a la llum de les noves experiències i de l’evidència disponible”.

Imagen6

Potenciar la creativitat
El sistema educatiu dóna cada vegada menys importància a les àrees artístiques com la música i la plàstica. Considerem que això és un gran error i que estem limitant l’expressió creativa i dels sentiments i les emocions dels nostres infants. No ens podem permetre deixar de dedicar esforços a la innovació en aquests camps perquè no es tracta només d’aprendre música, danses dibuix, etc. Es tracta de potenciar les habilitats creadores i interpretatives dels alumnes. Unes habilitats que són importants avui dia i que seran bàsiques per poder accedir a les noves feines del futur.

Imagen7

Educar en valors
L’educació en valors significa “aprendre a ensenyar a valorar”. És a dir, no es tracta tant d’ensenyar quins són els valors, sinó com ens hem de posicionar davant els valors. Si tenim en compte que els valors són contextuals i que evolucionen, el més important és que l’alumnat aprengui a ser crític, creatiu i curós. La idea és integrar de forma continuada i natural l’educació en valors en els aprenentatges del dia a dia a l’aula. Aquests aprenentatges han d’estar lligats a la realitat ja que hi ha moltes ocasions per treballar-los de manera natural.

Imagen8

L’aprenentatge vivencial i manipulatiu de les matemàtiques
La manipulació, el moviment i l’experimentació són les bases que permeten anar cap a la construcció i estructuració del pensament lògic que és bàsic en l’aprenentatge de les matemàtiques. Ensenyar matemàtiques des de les primeres etapes a través d’una base comprensiva serà la manera d’aconseguir uns bons fonaments matemàtics.

Imagen9

La relació amb les famílies i l’entorn
El treball amb les famílies és cabdal. Escola i família hem de treballar conjuntament per poder educar de la millor manera possible els infants. Es tracta d’establir una coresponsabilitat per assolir l’èxit educatiu dels alumnes, participant en el procés d’ensenyament-aprenentatge, del funcionament del centre educatiu, de les festes, sortides i activitats de la comunitat.

Establim relacions amb les institucions i entitats del nostre entorn creant una xarxa educativa que vincula de manera participativa l’alumnat amb el medi.

Per altra banda fomentem l’intercanvi d’experiències educatives amb altres centres. Això ens dona una visió realista i actualitzada del nostre sistema educatiu. Aquesta relació ha de potenciar i enriquir les dinàmiques de l’alumnat i a més el professorat te l’oportunitat de conèixer i aplicar bones pràctiques educatives.

Imagen11

Integrar les noves tecnologies
Cal aconseguir que en les pràctiques educatives les noves tecnologies siguin un recurs integrat. Les tecnologies de la informació i la comunicació a les aules permeten flexibilitzar el temps i l’espai en el qual es desenvolupa l’acció educativa. També impliquen l’ús d’estratègies i metodologies innovadores i competencials per assolir un ensenyament actiu, participatiu i constructiu.

Imagen10

Tenir cura dels espais
Partint de la premissa que els espais condicionen les activitats dels alumnes, creiem que en el nostre centre es fa necessari un procés per repensar el disseny tant de les aules, passadissos, vestíbuls, zones d’esbarjo…
Els espais han de tenir en compte les característiques evolutives dels alumnes per poder potenciar la seva autonomia, creativitat, llibertat, experimentació. Cal implicar les famílies en aquest canvi, com a part del projecte.