Projecte educatiu

1. Titularitat

El Titular del centre és l’Església Cristiana Adventista del Setè Dia, raó per la qual aquest s’adscriu als principis de la filosofia de l’educació adventista. El Col·legi Urgell forma part de la xarxa d’escoles de l’església adventista.
Actualment, aquesta xarxa està formada per 8.514 institucions educatives distribuïdes arreu del món amb quasi dos milions d’alumnes, i comprenent totes les etapes educatives, des d’educació infantil fins als estudis universitaris.
El Col·legi Urgell és un centre privat concertat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en tots els seus nivells educatius: Educació Infantil, Primària i Secundària Obligatòria.

2. Situació, entorn i context

El Col·legi Urgell es troba situat a l’Esquerra de l’Eixample de Barcelona. Aquest va obrir les seves portes l’octubre de l’any 1960 per donar resposta a les inquietuds d’un conjunt de famílies adventistes.
Des dels seus orígens, l’escola s’ha caracteritzat per ser un centre obert a l’entorn i a la diversitat cultural i religiosa. Sempre s’ha afavorit una atenció familiar i individualitzada on l’alumne ha estat el centre d’interès de tots aquells qui formen la comunitat educativa. Tot això ha estat i és possible perquè es tracta d’una escola acollidora i d’una sola línia.
Actualment, l’escola atén alumnes de molt diversa procedència social, cultural i religiosa. Cal dir que per a la majoria de les famílies els aspectes espirituals representen un paper fonamental en la seva filosofia de vida.

3. Principis educatius

Entenem que l’educació depèn de la filosofia de vida, del concepte que es tingui de la persona, de la seva naturalesa i del seu sentit de transcendència. Aquest enfocament determina la modalitat de tot el nostre Projecte Educatiu: el tipus d’escola que organitzem, els valors que volem transmetre, l’estil acollidor i familiar, el perfil del docent, els plantejaments financers i el funcionament de tots els nostres serveis escolars.

El Col·legi Urgell es vertebra en cinc principis que conformen la seva raó d’ésser i són la base dels seus plantejaments educatius i les seves activitats:

 1. L’educació en els valors de l’Evangeli.
 2. El desenvolupament integral i satisfactori dels nostres alumnes.
 3. El català com a llengua d’aprenentatge, vehicular i de coneixement de la cultura pròpia.
 4. La cooperació amb la família i el compromís amb la societat.
 5. L’educació en la salut i el respecte per la natura.

A més, com a escola ens proposem la millora constant per adaptar-nos als reptes i a les necessitats d’una societat canviant com la nostra.

3.1. L’educació en els valors de l’Evangeli.

El Col·legi Urgell és una institució educativa que fonamenta el seu ideari en els principis i les ensenyances de la Bíblia, que constitueix la base del nostre sistema educatiu, un centre d’interès permanent i el punt de referència transversal en totes les nostres iniciatives.

Ens identifiquem, per tant, davant la societat com un col·legi cristià, fundat amb la intenció de formar persones que, a través d’una educació integral puguin assolir una realització personal plena i puguin dur a terme el millor servei possible a favor dels altres en tots els aspectes de la vida.

Fomentem la integració del missatge evangèlic com a eix transversal en totes les àrees de l’aprenentatge. Així mateix, l’escola ofereix un programa de coneixement bíblic, de lliure opció, fora de l’horari escolar.

Com a centre educatiu no som neutres: donem testimoni i oferim un tipus d’escola participativa, arrelada, transformadora, acollidora i orientadora que acompanya en el creixement, ensenya a compartir i crea espais de llibertat i reflexió.

Tenim un estil obert, on es respecta escrupolosament la llibertat de consciència de tots els alumnes, els professors i les famílies, de la mateixa manera que aquests han de respectar el caràcter propi del centre.

Com a escola ens proposem potenciar els següents valors:

 • El sentit de la responsabilitat.
 • La reflexió i el sentit crític.
 • L’autoexigència i l’esforç personal.
 • El respecte a un mateix i als altres.
 • La solidaritat, la cooperació i l’esperit cívic.
 • La tolerància i el perdó.
 • El sentit de la pau, lligat al de la justícia i igualtat.
 • El respecte a l’entorn.
 • L’esperança en un món millor, present i futur.

En aquest sentit, treballem amb el desig que els nostres alumnes facin seus aquests valors, fonamentats en el missatge de Jesús i de l’Evangeli com una eina útil per construir un món millor.

3.2. El desenvolupament integral i satisfactori dels nostres alumnes. 

Per a nosaltres, una educació satisfactòria és aconseguir, en cadascun dels àmbits educatius, el rendiment òptim de cada un dels alumnes en funció de les seves aptituds i limitacions, i que aprenguin a desenvolupar totes les seves capacitats.

El Col·legi procura que els coneixements que imparteix estiguin lligats al desenvolupament vital de l’alumnat i que siguin, per tant, els adequats per al seu moment evolutiu.

El Col·legi desenvolupa els processos d’ensenyament-aprenentatge en règim de coeducació i fomenta actituds de respecte i tolerància envers els altres i les seves opinions, sempre que aquestes siguin respectuoses amb els Drets Humans i dels pobles. Es posa especial atenció a les minories i persones amb dificultats.

El Col·legi, considerant la diversitat de l’alumnat, cerca estratègies que permetin una adaptació òptima en cada cas mitjançant actuacions d’acollida planificada i compartides per tot el claustre de l’escola.

Tots els membres de la comunitat educativa procuren crear un tipus de relació que fomenti la seguretat i l’autoestima dels alumnes tot afavorint el desenvolupament de les seves potencialitats personals, així com fer-los conscients dels seus progressos per tal d’estimular-los a seguir avançant. En aquest sentit, considerem important treballar l’educació emocional a tots els nivells com un element fonamental de la seva formació integral.

L’avaluació del procés educatiu de l’alumne és continuada i es valoren dos aspectes diferenciables: aprenentatge i actituds. Les qualificacions són un punt de referència per a pares, mestres i alumnes, però també es tenen en compte les circumstàncies personals de cada un dels alumnes.

Per tal de fer possible la convivència, a l’escola existeix una normativa que cal respectar. El seu incompliment per part dels alumnes pressuposa una reflexió i una activitat reparadora en correlació a la falta comesa.

El Col·legi fa ús de les noves tecnologies audiovisuals i de tractament de dades com a eines pedagògiques, tot potenciant la seva utilització amb esperit crític i creatiu.

Les excursions, visites i sortides persegueixen diverses finalitats: apropar els alumnes a la realitat en els aspectes naturals, socials, tècnics i fomentar l’afany de descoberta, tot afavorint al mateix temps els hàbits de convivència i de respecte a l’entorn.

Pel que fa a l’educació esportiva, el Col·legi fomenta el respecte a les regles, l’esforç individual i en equip i ajuda l’alumne a descobrir les seves possibilitats. La competició de tipus esportiu, literari o artístic és entesa com un estímul a la participació i l’autosuperació i per aprendre a relativitzar els conceptes de victòria i derrota.

Els mestres tenen definits uns programes amb objectius, continguts i metodologia i els revisen periòdicament. Es té present que a mesura que augmenta l’edat dels alumnes s’ha de progressar d’uns programes més flexibles i globalitzadors a un ensenyament més especialitzat i prefixat.

El currículum del centre s’ajusta a la normativa vigent. Tot i així, d’acord a la capacitat de gestió que permet el principi d’autonomia de centres, l’escola potenciarà els aspectes següents:

 • El coneixement de la Bíblia i els principis de l’Evangeli.
 • La integració de la fe en els aprenentatges.
 • L’aprenentatge de l’anglès des de l’Educació Infantil i la utilització d’aquesta com a llengua vehicular en matèries no lingüístiques a l’Educació Primària i Secundària.
 • La introducció de l’alemany com a segona llengua estrangera a l’Educació Secundària.
 • L’expressió musical en tots els àmbits de l’escola.
 • La implementació de les TIC d’una forma integral en totes les matèries.
 • L’atenció a la diversitat mitjançant grups flexibles i altres eines.

Fem com a escola tot allò que està al nostre abast perquè els nostres alumnes assoleixin amb escreix les competències bàsiques establertes per cada etapa.

3.3. El català com a llengua d’aprenentatge, vehicular i de coneixement de la cultura pròpia.

El Col·legi Urgell es defineix com una escola catalana arrelada a la realitat del país procurant la integració de tots els seus components a la societat catalana a través de la nostra llengua i la nostra cultura.

Creiem que és a partir del sentiment viu i positiu de pertànyer a una comunitat que una persona té possibilitats de sentir-se ciutadà d’una col·lectivitat molt més àmplia.

Per tant, entenem la catalanitat no com un tancament al món exterior, sinó com una porta oberta a la comprensió i apreciació d’altres cultures i comunitats.

La llengua de comunicació oral i escrita és el català. Respectem sempre, i fins que la seva adaptació ho faci recomanable, la llengua materna dels alumnes.

El Centre es marca com a objectiu terminal que un cop finalitzada l’Educació Secundària Obligatòria tots els seus alumnes hagin assolit un domini i un coneixement complets de les dues llengües oficials de Catalunya.

3.4. La cooperació amb la família i el compromís amb la societat.

Els pares són els primers educadors dels fills. El Col·legi complementa l’acció educativa de la família ja que ajuda el seu fill en el creixement i maduració. Això exigeix unitat en el criteri educatiu i una estreta col·laboració amb les famílies.

La nostra responsabilitat s’emmarca en el fet de garantir la millor resposta al compromís mutu que contraiem amb les famílies quan ens trien com els seus col·laboradors en una part del procés educatiu.

L’Escola té present la societat en què està immersa i intenta millorar-la en la mesura del possible. Per tant tracta de fer-se ressò de la realitat social, procura compensar, dins les seves possibilitats, les desigualtats culturals i familiars.
El Col·legi orienta els alumnes i llurs famílies en les etapes finals d’ensenyament secundari obligatori, de cara a escollir el camí més adient a les aptituds i interessos dels nois i noies.

La bona relació entre pares, tutors, professors i direcció del Centre enriqueix i dóna coherència a l’acció educativa i contribueix a aconseguir un bon nivell en la formació integral dels alumnes.

3.5. L’educació en la salut i el respecte per la natura.

Com a institució educativa fomentem la promoció integral de la salut com un procés ampli dirigit a afavorir l’adquisició d’actituds i hàbits saludables.

Creiem que l’educació per a la salut és un recurs bàsic per al complet desenvolupament físic, psíquic i social. Té una aplicació transversal i està completament integrada en el projecte educatiu de centre.

L’alimentació saludable, la higiene, la salut ambiental, l’activitat física, el descans, la prevenció de les conductes de risc, l’autoestima, l’afectivitat, etc. són alguns dels continguts que es transmeten als alumnes i a les seves famílies.

Considerem que, en el cas dels adolescents, l’educació per a la salut es fa especialment necessària. En aquesta etapa, la malaltia se sent com una possibilitat molt llunyana. Els nois i les noies aprenen noves formes de relació, alhora que estan exposats a influències diverses i se senten atrets pel risc. Des d’una perspectiva cristiana, el Col·legi Urgell ofereix diversos programes formatius per a l’alumnat de Secundària. A més, com a escola procurem participar en totes aquelles iniciatives que
tenen com a objectiu fomentar la salut i els hàbits saludables.

Entenem la natura com a creació de Déu, per això fomentem el respecte pel medi ambient i totes aquelles pràctiques que tinguin com a finalitat la preservació de l’entorn natural.

Com a centre organitzem activitats en què els nostres alumnes puguin interactuar amb la natura per tal d’estimular a través de noves situacions d’aprenentatge la curiositat per allò que els envolta.

4. Organització

El centre s’organitza d’acord a la normativa oficial que regula el funcionament dels Centres Privats Concertats de Catalunya. A més, disposa d’un Consell Directiu, associat a la Titularitat, que vetlla pel bon funcionament de la institució.

El Col·legi, per garantir la qualitat, realitza periòdicament autoavaluacions amb l’objectiu de millorar constantment totes les seves àrees. Durant aquest procés es té en consideració l’opinió de tota la comunitat educativa.
Per garantir la qualitat del centre, l’Adventist Accrediting Association duu a terme, cada cinc anys, un procés d’acreditació d’acord als paràmetres que el Departament d’Educació de l’Església Adventista té a nivell mundial.