Normes i funcionament

PRESENCIALITAT I ASSISTÈNCIA

El Col·legi Urgell està preparat per acollir a tots els alumnes de totes les etapes educatives cada dia de la setmana en horari complert. Aquesta presencialitat només es veurà modificada en el cas que els Departaments d’Educació i Salut de la Generalitat de Catalunya decretin un confinament temporal parcial o total motivat per l’aparició d’algun cas de Covid-19.

L’assistència a l’escola és obligatòria per a tot l’alumnat excepte que, per motius de salut, no es pugui. La no assistència de forma reiterada es considerarà absentisme.

Els alumnes amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 o altres patologies infeccioses no poden assistir presencialment a l’escola.

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Totes les famílies hauran de signar obligatòriament una declaració responsable per cadascun dels fills i filles matriculats al Col·legi Urgell i que s’adjunta com a annex 1 en aquest mail. Aquesta declaració s’haurà de portar impresa, omplerta i degudament signada el dia 14 de setembre de 2020. L’alumne/a la lliurarà al tutor/a corresponent.

 

MASCARETA

Obligatori:

Tots els alumnes han de venir amb mascareta a l’escola. Si la mascareta és estampada, aquesta ha de ser respectuosa amb els valors i el caràcter propi del Col·legi.

Les mascaretes han d’estar homologades i complir amb la normativa UNE.

Tothom ha de marcar la seva mascareta amb el nom i cognoms i el curs.

Tots els alumnes han de dur mascareta correctament posada, a l’entrar i sortir del centre i durant tots els desplaçaments que facin durant el temps lectiu i de migdia (per anar al pati, al menjador…).

Els alumnes es podran treure la mascareta quan estiguin a l’aula amb el seu grup de convivència sempre que el Departament així ho indiqui-

Tots els alumnes es podran treure la mascareta quan facin educació física i, per menjar i beure.

Recomanacions:

Recomanem, especialment en els més petits, que la mascareta tingui un sistema que permeti tenir-la penjada al coll en el moment que se la puguin treure amb l’objectiu de no perdre-la.

Recomanem que tothom que porti un estoig o funda per guardar la mascareta quan es pugui no utilitzar-la.

Recomanem que tots els alumnes portin una mascareta de recanvi a la motxilla.

Aquesta mascareta també ha d’estar marcada amb el nom, cognom i curs.

Incompliment:

L’alumne/a que acudeixi a l’escola sense mascareta se li’n lliurarà una a l’entrada. El cost d’aquesta s’imputarà en el rebut mensual (1 euro la unitat). Aquesta mesura també s’aplicarà en el cas dels adults. En el cas de no acceptar aquesta mesura l’alumne o l’adult no podran accedir al recinte escolar.

 

HIGIENE I NETEJA DE MANS

Totes les persones que accedeixin al recinte escolar hauran de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. Hi haurà dispensadors a tots els accessos. Els alumnes es rentaran les mans abans d’accedir a una aula i quan l’abandonin, amb un mínim de cinc vegades al dia. Cada aula disposarà de dispensador de solució hidroalcohòlica. És obligatori rentar-se les mans abans i després de menjar, abans i després d’anar al lavabo i sempre que es faci un canvi de classe.

Per a tots els alumnes d’Infantil i Primària, hem habilitat un espai específic en la franja del migdia per treballar i prendre consciència de la importància d’adquirir aquests hàbits.

 

ACOMPANYANTS

Amb la finalitat de reduir l’activitat social a l’escola, en benefici de la salut de tota la comunitat educativa, el pla d’obertura del Col·legi Urgell preveu que les persones que acompanyin als infants a l’escola, també hauran de dur mascareta correctament posada, estar lliures de simptomatologia Covid-19, no ser considerat contacte estret o cas provable i no trobar-se en situació de confinament.

L’acompanyant no pot accedir al centre.

Una vegada els fills/es hagin entrat a l’escola, l’acompanyant ha d’abandonar el recinte escolar de forma diligent.

L’acompanyant ha de seguir les normes que l’escola ha establert.

Alumnes de P3: De manera excepcional i només un adult per alumne de P3, podrà accedir a l’edifici, amb mascareta i sempre que estigui lliure de simptomatologia Covid-19, no sigui considerat contacte estret o cas probable i no es trobi en situació de confinament.

 

DISTÀNCIA

En tot el recinte escolar, caldrà mantenir la distància de seguretat per evitar, sempre que sigui possible, les aglomeracions. Aquesta circumstància ha provocat algunes modificacions en la forma d’accedir al recinte escolar. Aquesta informació s’especifica en els apartats 10, 11, 13 i 14 d’aquest document.

 

ACCÉS A L’ESCOLA

Infantil: P3 i P5 accedirà a l’escola per la porta de l’escola de Música (Urgell, 131). P4 accedirà per la porta de l’aula (Urgell, 131)

Primària i ESO: accediran a l’escola per les dues portes principals (Urgell 133).

Us recordem que, de forma general, els acompanyants no poden accedir a l’interior del centre.

 

ENTRADES I SORTIDES

Les entrades i sortides s’han adaptat a les condicions i recomanacions que les autoritats sanitàries han fet a les escoles, especialment pel que fa a evitar les aglomeracions. Trobareu  senyalització per orientar-vos. Els tutors us explicaran amb més detall el protocol establert.

Per norma general, el tutor recollirà al seu grup classe a la porta de l’escola. Els alumnes pujaran a l’aula amb el seu professor/a.

 

GRUP ACCÉS ENTRADA MIGDIA SORTIDA
P3 Infantil A (Urgell, 133 Escola de Música) 9.00 h 12.00-13.40h 16.30h
P4 Infantil B (Urgell, 131) 9.00 h 12.00-13.40h 16.30h
P5 Infantil A (Urgell, 133 Escola de Música) 9.10 h 12.00-13.40h 16.40h
1r Primària Principal B (Urgell, 133) 9.00 h 12.00-13.40h 16.40h
2n Primària Principal A (Urgell, 133) 9.00 h 12.00-13.40h 16.40h
3r Primària Principal B (Urgell, 133) 9.00 h 12.00-13.40h 16.40h
4t Primària Principal A (Urgell, 133) 9.10 h 13.00-14.40h 16.50h
5è Primària Principal B (Urgell, 133) 9.10 h 13.00-14.40h 16.50h
6è Primària Principal A (Urgell, 133) 9.10 h 13.00-14.40h 16.50h
ESO 1 Principal B (Urgell, 133) 8.50 h 14.20-15.20h 14.20h (dt, dj)

17.00h (dll, mc, dv)

ESO 2 Principal A (Urgell, 133) 8.50 h 14.20-15.20h 14.20h (dt, dj)

17.00h (dll, mc, dv)

ESO 3 Principal B (Urgell, 133) 8:40h 14.10-15.10h 14.10h (dll, dm, dv)

17.00h (dt, dj)

ESO 4 Principal A (Urgell, 133) 8.40 h 14.10-15.10 14.10h (dll, dm, dv)

17.00h (dt, dj)

 

ENTREVISTES I REUNIONS EN LÍNIA

De manera ordinària les entrevistes de seguiment dels alumnes entre tutors/es i famílies es faran de forma telemàtica o telefònica.

Excepcionalment les entrevistes es podran fer presencialment al centre si l’escola  ho considera oportú.

El programari que utilitzarem per totes les videoconferències és el Zoom.

 

ATENCIÓ DE SECRETARIA I GESTIONS PRESENCIALS A L’ESCOLA

Mentre duri l’actual context de salut, les gestions presencials a l’escola estan restringides. Per aquest motiu, abans d’acudir lliurement a l’escola a fer qualsevol gestió, caldrà haver demanat cita prèvia.

Hem habilitat un horari d’atenció al públic per tal de poder fer pagaments en efectiu o consultes exprés a secretaria i evitar aglomeracions al centre.

L’atenció al públic, tant del personal d’administració, secretaria i direcció es farà a l’aula 1 de l’escola de Música ( Urgell, 131) i en horari concertat. En cap cas els pares podran accedir a les instal·lacions del centre sense cita prèvia.

Horari atenció secretaria/ administració:

De dilluns a dijous de 9.00 a 10:30  i de 16:00 a 17:00 (Urgell, 131). Està a peu de carrer. Si la secretària està atenent, haureu d’esperar al carrer.

Horari atenció direcció:

Divendres de 9:00 a 10:00  amb cita prèvia (Urgell, 131). Està a peu de carrer.

 

ESMORZAR A L’AULA

Per tal d’evitar el risc de contagi a l’aire lliure en el moment de l’esbarjo, hem pres la decisió que tots els alumnes, petits i grans, esmorzaran a l’aula abans o després de l’esbarjo segons cada nivell.

 

ÚS DE LES FONTS D’AIGUA

Amb la finalitat d’evitar el risc de contagi a l’hora de beure aigua de les fonts del pati, es prohibeix que els alumnes puguin veure directament de les fonts.

Per això, cada alumne haurà de venir a l’escola amb una ampolla d’aigua que sí podrà reomplir quan se li acabi l’aigua per poder seguir bevent en cas de necessitat. Aquesta ampolla d’aigua haurà d’estar obligatòriament identificada amb el nom i cognoms de l’alumne/a i el curs.