Relació família i escola

Reunions de pares

Actualment les reunions de pares s’han fet virtualment abans de començar l’escola per tal d’informar del protocol de rebuda al nou curs.

Atenció a les famílies

Pels alumnes que s’han d’incorporar a P3, a final de juny es realitza una reunió inicial sobre el funcionament general del centre i del curs. Al setembre, abans de començar l’escola, es fa un matí de portes obertes per tal de conèixer la tutora i l’aula.

El mateix dia també es convinden els alumnes nous a les 12 del migdia per tal de conèixer el tutor i els espais.

Horari d’entrevistes: els dimecres de les 12:3o a les 13:30

Al centre queda constància escrita del resum de l’entrevista.

Les famílies es poden comunicar amb el tutor i amb la direcció a través de l’aplicació DINANTIA.

Informes 

A educació infantil es lliuraran dos informes als pares al llarg del curs: un al final del primer trimestre i l’altre a final de curs.

A primària es lliura un informe escrit pel desembre, un altre pel febrer i un altre a final de curs.