Règim disciplinari

Tractament dels conflictes

En el moment en què es produeix un conflicte, es fa una actuació immediata, seguint el reglament establert.  En tots els casos, sempre s’intervé amb l’alumne tenint una conversa que l’ajudi a reflexionar sobre la situació.

Valorem les estratègies de la mediació com una eina efectiva de resolució de conflictes. La mediació és un procés de gestió positiva de conflictes. Parteix del fet que quan es produeix un conflicte no es tracta de guanyar o perdre, sinó d’intentar arribar a un acord consensuat i cooperatiu entre les dues parts.

En cas necessari, s’apliquen les mesures o sancions del Règim Disciplinari, on es fa la distinció entre conflictes greus i lleus.

Conflictes greus: són aquelles situacions de violència verbal o física que perjudiquen notablement la convivència en el centre, perquè generen sentiments d’indefensió, inseguretat i angoixa en els membres de la comunitat educativa.

Les actuacions del centre en aquests casos són:

  • Participació del centre en les xarxes externes amb els diferents serveis per tractar situacions greus d’alguns alumnes.
  • Col·laboració de serveis externs que puguin mediar en situacions de conflictes greus dels alumnes, decidint pautes d’actuació comunes a nivell de claustre de mestres.
  • En cas necessari, activació del protocol de maltractaments, aplicant el RUMI (Registre Unificat de Maltractament Infantil) i passant la informació a Serveis Socials.
  • Reunió de la Comissió de Convivència del Consell Escolar, quan és necessari.

Conflictes lleus: són el conjunt de conductes contràries a les normes de convivència del centre, totes aquelles interaccions que són font de malestar o dificulten el dia a dia. Es tracta, majoritàriament, de situacions de conflicte interpersonal que, amb la formació i les eines adients, els nois i noies poden solucionar per si mateixos.

Acceptem els petits conflictes com a part natural de la convivència i els aprofitem per desenvolupar actituds proactives i estratègies de resolució. Les actuacions del centre en aquests casos són:
– Acceptació de les diferències i consideració de la diferència com un valor.
– Reparació i reconciliació com a eines en la resolució dels conflictes.
– Prevenció i intervenció en conflictes, destinant suficient personal per vigilar hores d’esbarjo, entrades i sortides, passadissos, lavabos…
– Intervenció amb diligència quan es detecta que s’està iniciant un conflicte amb els indicadors de rumors, provocacions, llenguatge ofensiu, prejudicis…
– Promoció d’un clima de col·laboració i respecte entre els docents, l’alumnat, les famílies i la resta de personal del centre.

Règim disciplinari de l’alumnat

1.Conductes contràries a les normes de convivència

Els actes i incorreccions considerades conductes contràries a les normes de convivència prescriuen pel transcurs del termini d’un mes comptat a partir de la seva comissió. Les mesures correctores prescriuen en el termini d’un mes des de la seva imposició.

Es consideren conductes contràries a les normes de convivència del centre les següents:

–  les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe
– els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat educativa, als mestres i altres adults del centre i/o  als companys de classe o d’altres cursos: respondre malament o de forma inadequada, barallar-se, faltar al respecte verbalment…
– els actes injustificats que alterin intencionadament el desenvolupament normal de les activitats del centre: comentaris inadequats durant l’activitat, cridar, aixecar-se, altres actes que busquin alterar l’activitat
– els actes d’indisciplina:  no fer cas de les normes conegudes de funcionament de l’escola
– el deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, o del material d’aquest o del de la comunitat escolar: guixar parets, taules, portes…, trencar material escolar (llapis, gomes, llibres…) i/o material de pati, trencar material dels companys i/o dels mestres, embussar els vàters i/o lavabos…
– qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat escolar, que no constitueixi falta.

A continuació es detallen, en ordre de prelació, les mesures correctores aplicables a les conductes de l’apartat anterior i les persones competents per aplicar-les:

 

Situacions puntuals que, encara que es repeteixin, es consideren lleus i es poden solucionar a nivell de tutoria Mestre tutor o especialista Director/a o Cap d’Estudis
a. Amonestació oral a l’alumne/a X
b. Privació del temps d’esbarjo X
c. Nota a l’agenda dirigida als pares o tutors X
d. Compareixença directa davant del Cap d’Estudis o Director/a X
e. Diàleg amb la família (presencial o telefònic) X

 

Situacions reiterades o puntuals però considerades més greus, sense arribar a ser una falta  susceptible d’expedient disciplinari Mestre tutor o especialista Director/a o Cap d’Estudis
f. Amonestació escrita (“parte”) amb la mesura de privació del temps d’esbarjo X  X
g. Amonestació escrita amb la mesura de suspensió de la participació en activitats extraescolars o complementàries del centre (sortides, festes)  (màxim 1 mes) X X
h. Amonestació escrita amb la mesura de canvi de grup o classe (màxim 1 setmana) X
i. Amonestació escrita amb la mesura de realització de tasques educadores per a l’alumne/a, en horari no lectiu (màxim 2 setmanes) i/o reparació econòmica dels danys X
j. Amonestació escrita amb suspensió del dret a assistir a determinades classes (màxim 5 dies lectius) X
k.Mesures específiques establertes en la carta de compromís de l’alumne i pactades amb la família per part del tutor, conjuntament amb l’equip directiu (no estan dins de l’ordre de prelació. S’aplicaran segons s’hagi pactat amb la família) X X

La imposició de les mesures correctores que impliquen una amonestació escrita (lletres f, g, h, i, j) s’han de comunicar formalment als pares de l’alumne/a, que tenen dos dies per reclamar.

En el cas de les faltes injustificades de puntualitat s’aplicarà el protocol establert a l’escola per aquests casos. En el cas de les faltes injustificades d’assistència a classe s’aplicarà el protocol d’absentisme vigent.

2. Conductes greument perjudicials per a la convivència qualificades com a faltes

Les faltes descrites en aquest apartat prescriuen pel transcurs d’un termini de tres mesos comptats a partir de la seva comissió. Les sancions prescriuen en el termini de tres mesos des de la seva imposició.

Es consideren conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre les que defineix l’article 37.1 de la LEC:

– les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal
– l’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de la vida escolar
– els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut, i la incitació a aquests actes
– la comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre

Quan aquests actes o conductes impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats, s’han de considerar especialment greus.

Les sancions que poden imposar-se per la comissió de les faltes previstes a l’apartat anterior són les que s’estableixen en l’article 37.3 de la LEC:
– suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries, per un període màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic, si són menys de tres mesos
– suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades classes, per un període màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic, si són menys de tres mesos,
– inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre

Sempre que sigui possible, la sanció inclourà la realització, per part de l’alumne, de tasques d’utilitat social per al centre, en horari no lectiu, i/o la reparació econòmica dels danys materials causats.

En tots els casos definits en aquest apartat, s’ha d’instruir un expedient, seguint els tràmits previstos en l’article 25 del Decret 102/2010, de 10 d’agost, d’autonomia de centres, i serà la Direcció del centre la que imposi la sanció en la resolució de l’expedient. A l’hora de graduar la sanció, es tindran en compte els criteris esmentats en l’article 24.3 del mateix Decret:

  • les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumne/a
  • la proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva
  • la repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumne/a afectat i de la resta de l’alumnat
  • l’existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de la carta de compromís educatiu subscrita per la família, per administrar la sanció de manera compartida
  • la repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona
  • la reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen