Oferta educativa

Som un centre de dues línies (tres grups a 2n de primària) que oferta les etapes d’educació infantil (P3,P4 i P5) i educació primària (de 1r a 6è).

ETAPA D’EDUCACIÓ INFANTIL

La finalitat de l’educació infantil en els centres és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.

En aquest cicle es parla de desenvolupar capacitats que són les que finalment han de permetre que siguin competents quan la seva maduresa ho permeti. El currículum ens parla de 9 capacitats que es desenvoluparan entorn als eixos següents:

Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma
1. Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
2. Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.
3. Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.
Aprendre a pensar i a comunicar
4. Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
5. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i
situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
Aprendre a descobrir i tenir iniciativa
6. Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
7. Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.
Aprendre a conviure i habitar el món
8. Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
9. Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

Pel desenvolupament d’aquestes capacitats i la consecució progressiva dels objectius, s’entén que la intervenció de les persones educadores ha d’actuar en els tres àmbits d’experiència que tenen sentit per a l’infant de 0 a 6 anys i que necessita per a desenvolupar-se: un mateix, l’entorn i els llenguatges. Per això, la proposta curricular s’estructura en tres àrees curriculars:

Àrea de descoberta d’un mateix i dels altres 
Descoberta de l’entorn
Comunicació i llenguatges

ETAPA D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Les finalitats bàsiques d’aquesta etapa educativa són proporcionar a l’alumnat un marc d’aprenentatges que li permetin iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques i en l’aplicació dels instruments necessaris per adquirir nous aprenentatges.

La finalitat de l’educació obligatòria és aconseguir que els nens i les nenes adquireixin les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu que ens ha tocat viure. Un currículum per competències significa ensenyar a aprendre i seguir aprenent al llarg de tota la vida. Les competències bàsiques són les vuit següents:

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
És la capacitat de saber comunicar oralment (conversar, escoltar i expressar-se), per escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir les tecnologies de la comunicació

2. Competència artística i cultural
És el coneixement, comprensió i valoració crítica de diferents manifestacions culturals i artístiques. També inclou la capacitat de crear produccions artístiques pròpies.

3. Tractament de la informació i competència digital
Es tracta de la cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació (oral, escrita, audiovisual, digital) amb una actitud crítica i reflexiva

4. Competència matemàtica
És l’habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els nombres, les informacions que es presenten en forma numèrica i els aspectes espacials de la realitat. Inclou les operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i de raonament matemàtic, problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana, el coneixement científic i el món laboral i social

5. Competència d’aprendre a aprendre
És l’habilitat per conduir el propi aprenentatge i ésser capaç de continuar aprenent cada vegada de manera més eficaç

6. Competència d’autonomia i iniciativa personal
És l’adquisició de la consciència i l’aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals interrelacionades,  com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement de si mateix i l’autoestima, la creativitat,  l’autocrítica, el control emocional, la capacitat d’elegir, d’imaginar projectes i portar endavant les accions, d’aprendre de les errades i d’assumir riscos

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Es tracta de comprendre les relacions que s’estableixen entre les societats i el seu entorn i fer un ús responsable dels recursos naturals, tenir cura del medi ambient, fer un consum racional i responsable i protegir la salut individual i col·lectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones. Inclou també el desenvolupament i l’aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar la informació, predir i prendre decisions.

8. Competència social i ciutadana
Capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic que es basa en els valors i pràctiques democràtiques i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia i mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics

Els àmbits que es treballen en el centre per tal d’assolir les competències bàsiques són els següents:

Àmbits Aspectes que es treballen
Lingüístic Comprensió lectora, expressió escrita, comprensió i expressió orals, dimensió literària
Matemàtic Numeració i càlcul, geometria, resolució de problemes, estadística i probabilitat
Medi Medi natural i medi social i cultural
Artístic Música i Plàstica
Educació Física Activitat física, hàbits d’higiene, expressió corporal
Educació en valors Habilitats socials i autoconeixement