Projecte de convivència

Entenem que una bona convivència a les aules i a l’escola és clau per afavorir tota mena d’aprenentatges del nostre alumnat i un bon funcionament del centre. Per això ens proposem promoure i/o consolidar unes actuacions que la facin possible:

1. Absentisme

L’absentisme és l’absència reiterada i no justificada, dins de l’horari escolar, de l’alumnat en edat d’escolarització obligatòria en el centre educatiu on està matriculat.

– Aplicació del Protocol d’absentisme municipal. Ens defineix les actuacions a realitzar quan l’absentisme d’un alumne és reiterat.
– Recollida diària de les absències del alumnes i les justificacions de les famílies.
– Revisió mensual i, si s’escau, avís a les famílies sobre el nombre de faltes d’assistència no justificades.
– Informació a les famílies sobre el control de les absències en les reunions d’inici de curs i resum de normes.
– Treball personalitzat en el cas d’absències reiterades, analitzant les causes de l’absentisme en cada situació concreta.

2. Retards

– Control diari dels retards a les entrades a l’escola, a les 9.00 i a les 15.00 h. Cinc minuts abans de l’hora en punt s’obren les portes i es tanquen a l’hora en punt. Es controlen amb una graella els alumnes que arriben tard i, en acabar el mes, per l’alumne que acumula cinc o més retards no justificats es tramet una comunicació d’avís a la família.

3. Acollida

L’acollida és el conjunt sistemàtic d’actituds i actuacions que el centre posa en funcionament per guiar la incorporació òptima dels nous membres de la comunitat educativa en la vida i la cultura quotidiana.

Treballem per realitzar una bona acollida als alumnes, pares o tutors legals i mestres:

Famílies:
● Reunions d’inici de curs per a cada etapa. La primera part de la reunió es fa en gran grup i la segona part es realitza amb els tutors i tutores corresponents.
● Jornada de portes obertes i període de preinscripció, amb atenció de les famílies per part de l’Equip Directiu i l’equip de coordinadors del centre. La jornada de portes obertes es fa abans de les preinscripcions, dins l’horari escolar i s’ofereix a les famílies una visita guiada pel centre, un tríptic del Projecte Educatiu del Centre i la possibilitat de resoldre dubtes.

Alumnes:
● Entrevista personalitzada amb les famílies dels alumnes nous per poder conèixer la informació bàsica de l’escola, signar la carta de compromís, facilitar informació referents al fill/a i resoldre els dubtes que puguin tenir.
● Si l’escolarització es realitza amb el curs iniciat, contactem amb l’escola d’origen per recollir la informació que ens permet organitzar la incorporació del nou alumne.
● Amb un màxim de tres dies des de la presa de contacte de la família amb el centre, el tutor/a corresponent realitzarà una entrevista amb els pares/tutors.
● El tutor facilita la integració a l’aula d’un alumne nouvingut, tant en el tema de llengua com en la relació amb els companys.
● L’entrada dels alumnes de P3 s’organitza amb un període d’adaptació, seguint la normativa vigent.

Mestres:
● Lliurament del document de benvinguda amb informació sobre organització, funcionament, aspectes pedagògics…
● Suport dels coordinadors als mestres nous que entren a formar part del cicle.

4. Coeducació

La coeducació té com a objectiu promoure una acció educativa que potencia la igualtat real d’oportunitats entre nois i noies, entre homes i dones.

– Potenciació de l’autoestima, la participació de tot l’alumnat i la promoció de la capacitat de lideratge per a tots i totes.
– Tractament de les situacions de conflicte de caràcter sexista.

5. Competència social

La competència social és la capacitat per relacionar-se amb els altres. Es tracta d’un conjunt d’habilitats cognitives i emocionals que possibiliten el desenvolupament personal i la vida en societat.
– Treball d’educació emocional i competències socials des de P3 fins a 6è utilitzant materials i projectes.
– Promoció del civisme en els diferents espais de l’escola (patis , passadissos, lavabos i altres espais comuns).
– Promoció de les relacions intercicles i internivell mitjançant activitats concretes d’aprenentatge (apadrinament lector), i altres activitats i celebracions.

6. Comunicació

La comunicació humana és el procés mitjançant el qual unes persones es posen en contacte amb unes altres per expressar un saber, un estat d’ànim, un desig, una opinió.

– Ús de la llengua oral com a eina habitual de comunicació amb els alumnes i ús del català com a llengua vehicular dels aprenentatges dins el marc d’immersió lingüística.
– Moments de comunicació dels alumnes amb els seus companys i amb els mestres, intercanviant opinions amb respecte, en les estones de Tutoria.
– Amb les famílies, ús dels canals escrits (circulars, notificacions l’agenda…).
– Entrevistes del tutor o especialista amb la família, al llarg de l’escolarització de l’alumne, a petició de qualsevol d’ambdues parts.
– Reunions dels diferents equips de cicle, claustre, comissions… per afavorir la comunicació formal entre els mestres.
– Organització de la informació sobre l’alumnat, de manera que arribi a tots els mestres que els atenen: reunions internivells per passar la informació als nous tutors, organització de carpetes i documents google compartits amb els tutors amb les informacions de cada grup (actes d’avaluació, graelles d’avaluació, memòries, entrevistes amb les famílies).
– Moments de trobada informal entre els mestres.

7. Educació emocional

Daniel Goleman defineix la intel·ligència emocional com la capacitat per reconèixer els nostres propis sentiments i els dels altres, d’automotivar-nos i de controlar de manera positiva les nostres emocions. Les competències personals relacionades amb l’equilibri emocional són cada cop més necessàries a l’hora d’integrar-se en la societat actual i imprescindibles per treballar en equip.

– Afavoriment d’un clima emocional positiu.
– Atenció individualitzada de l’alumnat també en els aspectes emocionals i afectius.
– Agenda personalitzada de les emocions a primària amb model diferenciat per a cicle inicial i per a cicle mitjà i superior.
– Treball de reconeixement de les emocions, les seves implicacions i conseqüències i com cal gestionar-les adequadament per a una bona convivència.

8. Educació per a la pau

L’educació per a la pau té com a objectiu fomentar una cultura de pau i no violència, juntament amb els valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones.
– Esdeveniments i diades commemoratives per reflexionar sobre la pau i els drets humans: Dia de la no violència i la Pau.
– Foment de l’ús de la paraula i el diàleg en les relacions interpersonals.
– Foment de la cultura de la pau en la comunitat educativa.

9. Educació intercultural

L’Educació intercultural és una resposta pedagògica a l’exigència de preparar a la ciutadania perquè pugui desenvolupar-se en una societat plural i democràtica. Té com a finalitat última la igualtat en drets, deures i oportunitats de totes les persones i el dret a la diferència en un marc de valors convivencials compartits.

– Respecte pels costums d’alumnes d’altres cultures en el tema del menjar i les festes.
– Apropament a les diferents cultures del nostre alumnat, com a mostra de respecte, i per donar a conèixer als alumnes la diversitat de maneres de viure.

10. Educació per la responsabilitat

La responsabilitat és la capacitat de dur a terme els compromisos adquirits i d’assumir les conseqüències dels propis actes. En l’àmbit escolar, es tractaria doncs d’aconseguir que l’alumnat es comprometi en el seu propi procés d’aprenentatge, és a dir, que sabés quins són els seus deures i dur-los a terme de la forma més autònoma possible.

11. El valor de l’esforç

L’esforç és la capacitat que tenim de treballar durant un temps continuat per aconseguir uns objectius determinats. En l’àmbit escolar, l’esforç constitueix la base fonamental perquè l’alumnat obtingui un major rendiment. El valor de l’esforç els ajudarà a ampliar al màxim les capacitats que porten dins per obtenir uns millors resultats. També els permetrà vèncer i superar els obstacles en els diferents àmbits de la seva vida.

12. Inclusió

L’educació inclusiva és la que ofereix a tots els infants i joves altes expectatives d’èxit educatiu, independentment de les seves característiques, necessitats o discapacitats.

– Adopció de les mesures necessàries perquè els factors econòmics no impedeixin la participació de cap alumne/a en les activitats educatives (sortides, colònies i activitats diverses): organització d’activitats i sortides econòmicament assequibles i a l’abast de tots els alumnes, flexibilització del pagament de les activitats, diàleg amb les famílies i valoració de cada cas concret, establiment de diferents vies de pagament de les activitats.
– Atenció de la diversitat dels alumnes, adaptant els continguts i metodologies en funció de les destreses i capacitats de l’alumnat.
– Priorització del treball amb mig grup (sessions en anglès, sessions d’expressió escrita, sessions a l’aula de ciències, a l’aula de ràdio…) com una eina organitzativa per facilitar l’atenció a la diversitat d’alumnes.
– Valoració positiva del SEP (Suport Escolar Personalitzat) com a recurs per afavorir la inclusió d’alumnes que presenten dificultats en algunes àrees d’aprenentatge i com a benefici per a la resta del grup.
– Coordinació, planificació i avaluació amb els especialistes d’educació especial del centre i els serveis educatius (EAP) dels recursos necessaris per avançar en la inclusió de tots els alumnes.
– Facilitat d’accés i mobilitat pel centre per a tothom.

13. Estructura i gestió de recursos

Per garantir la bona convivència al centre són necessàries unes estructures horitzontals i flexibles que permetin la participació i la presa de decisions en el si d’una organització que treballa per projectes i comissions, tant internament com amb l’entorn.

– Procés d’implementació de les noves tecnologies per facilitar la comunicació dins el centre.
– Oferiment d’alternatives fora de l’aula per tal de reconduir educativament conductes negatives (reflexió de l’alumne amb algun membre de l’Equip Directiu).
– Organització del temps d’esbarjo per afavorir un bon clima de convivència.
– Organització de l’horari de classes per tal d’afavorir l’aprenentatge i la convivència.
– Definició del centre com una organització en constant aprenentatge i amb capacitat de reflexió, canvi i millora.
– El mestre com a model positiu pels nostres alumnes.

14. Participació

La participació és un dret i un deure de totes les persones en les societats democràtiques. Participar, en l’àmbit educatiu, vol dir, sobretot, ser protagonista del propi procés educatiu. La participació educativa és el camí per avançar en processos comunitaris de treball i d’aprenentatge en xarxa, orientats a l’èxit educatiu, a afavorir la convivència i a millorar l’entorn.

– Equip de delegats de cicle mitjà i cicle superior: reunions periòdiques amb l’equip directiu i de coordinació per afavorir la participació de l’alumnat en la vida del centre.
– Reunions mensuals amb l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA).
– Participació activa del professorat en les decisions de la vida del centre.
– Importància de la veu de tota la comunitat educativa.
– Transferència de la informació pedagògica i de gestió a tota la comunitat educativa i als seus òrgans de participació de forma regular.

15. La norma, eina reguladora de la convivència

La norma és l’instrument regulador de la convivència que té com a finalitat garantir els drets i els deures de tothom.

– Difusió de la normativa vigent del centre a tota la comunitat educativa.
– Recollida i ordenació de totes les normes d’organització i funcionament del centre.
– Treball sobre el valor educatiu de la norma.